《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ》 ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ  ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  (ᠬᠤᠶᠠᠷ)
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
2018.06.07

                                                                                   ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

 

《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ》 ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 12 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ (ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ᠄ MW — WT — 201500)  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

 

(ᠨᠢᠭᠡ) ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ

 

1. ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

2015 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠠᠴᠠ 10 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ 2015 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠠᠴᠠ 21 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ 2015 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠠᠴᠠ 9 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ 2015 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠠᠴᠠ 3 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 2015 ᠣᠨ ᠤ᠋ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠢᠮᠧᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠨᠡᠢᠲᠡ 2 ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ 3 ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 12 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 78 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄

(1) ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 《ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》 ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂  ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠃

(2) ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠃

(3) ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠃

(4) ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 《ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠲᠣᠬᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠃

(5) ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠃

ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ)᠂ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠦᠷᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

2. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

2015 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠠᠴᠠ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ 46 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄

(1) ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 《ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

(2) ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠄ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠪᠠᠲᠤᠴᠠᠭᠠᠨ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠃

(3) ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 《ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠃

(4) ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠣᠨᠲ᠋ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠣᠨᠲ᠋ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ)᠂ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠪᠣᠯᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

3. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ 2015 ᠣᠨ ᠤ᠋ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 2015 ᠣᠨ ᠤ᠋ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠤ᠋ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠠᠴᠠ 5 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ᠌ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠢᠨᠢ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠠᠴᠠ 2016 ᠣᠨ ᠤ᠋ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠥᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠰᠭᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠤ᠋ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 19 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠦ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄

(1) ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ 《ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ 《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ 《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ 《ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

(2) ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠠᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

(3) ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ)᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠪᠤᠤ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

 

(ᠬᠣᠶᠠᠷ) ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ

 

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠄

1. ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ 2012 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ》 (ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ)  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《<ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ> ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ》 (797 — 828 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ)  ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

2. ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ《<ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ> ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠥᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ》 (ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ)  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

 

(ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ

 

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ 2012 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ》 (ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ)  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡ 143 ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 2305 ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡ (ᠨᠡᠢᠯᠡᠩᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠠᠮ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ)  ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ 《ᠪᠢᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ 《ᠪᠧᠸᠳᠦᠷᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠢᠳᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠢᠳᠦᠷᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠡᠷᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ 7 ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ) ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠲᠡ 2180 ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡ 2117 ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

1. ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 100% — 80% ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 1740 ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 82.19% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄

(1) 100% ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 658 (31.08%) ᠪᠤᠢ (ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ) ᠄ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ (ᠠᠢᠬᠤᠲᠤᠷ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠯ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠯ)᠂ᠠᠭᠠᠬᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠬᠢᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠭᠤᠤᠳᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠯᠠᠭ (ᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠠᠭᠯᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠢᠬᠤ (ᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ)᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤ (ᠠᠭᠷᠤ᠂ ᠠᠺᠠᠷᠤ)᠂ᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠪᠴᠢ (ᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠴᠢ)᠂ᠠᠮᠢᠨ ᠤ (ᠠᠮᠢᠨᠠᠢ)᠂ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠠᠮᠢᠭᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ (ᠠᠮᠲᠠᠢ)᠂ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ (ᠠᠮᠲᠠᠢᠬᠠᠨ)᠂ᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠋ (ᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠭ)᠂ᠠᠰᠤᠷᠤ (ᠠᠰᠠᠷ )᠂ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ (ᠠᠶᠤᠭᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ)᠂ᠠᠷᠠᠢᠬᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠬᠠᠨ)᠂ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ)᠂ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ (ᠡᠨᠡᠳᠦᠷ)᠂ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ (ᠡᠨᠡᠳᠦᠷ)᠂ᠡᠪᠯᠢᠭ (ᠡᠪᠯᠡᠭ)᠂ᠡᠬᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭ (ᠡᠬᠡᠭᠦᠨᠰᠢᠭ)᠂ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ (ᠡᠮᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ (ᠡᠮᠯᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠡᠯᠮᠡᠷᠬᠦ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠮᠡᠭ (ᠡᠳᠡᠮᠡᠭ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ (ᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠡᠵᠡᠦᠬᠡᠢ (ᠡᠵᠢᠦᠬᠡᠢ)᠂ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ (ᠡᠷᠡᠦᠭᠡᠷ)᠂ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ (ᠡᠷᠡᠳᠡᠰᠦ)᠂ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠭᠢᠦᠯᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠭ (~ ᠮᠡᠭ᠂ ᠢᠭ)᠂ᠢᠩᠭᠦᠮᠡᠯ (ᠢᠭᠭᠦᠮᠡᠯ)᠂ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ (~ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠢᠮᠠᠨ)᠂ᠢᠮᠨᠡᠬᠦ (ᠢᠮᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠢᠯᠠᠢ (ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠡ)᠂ᠶᠧᠯᠸᠢ (ᠢᠯᠪᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠭᠤ (ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ~᠂ ᠢᠯᠭᠤ)᠂ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ (ᠢᠰᠢᠭᠡᠭᠦᠦᠷ)᠂ᠢᠳᠡᠭᠦᠷ (ᠢᠳᠡᠦᠷ)᠂ᠷᠢᠳᠢ (ᠢᠳᠢ)᠂ᠷᠢᠳᠢᠲᠡᠢ (ᠢᠳᠢᠲᠡᠢ)᠂ᠷᠢᠳᠢᠲᠡᠨ (ᠢᠳᠢᠲᠡᠨ)᠂ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠡᠢ (ᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠡᠢ)᠂ᠢᠴᠢᠭᠦᠪᠲᠦᠷ (ᠢᠴᠢᠭᠦᠲᠦᠷ)᠂ᠢᠷᠠᠭᠤᠳᠠ (~ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠤᠳᠠ)᠂ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠯ~᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠨᠴᠠ (ᠣᠨᠴᠤ)᠂ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭ (ᠤᠮᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠤᠳᠤᠮᠪᠠᠷᠠ (ᠤᠳᠤᠮᠪᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠠᠮᠪᠠᠷ)᠂ᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠯᠠᠬᠤ (ᠣᠶᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠭ᠌ᠶᠤ (ᠣᠶᠤᠤ)᠂ ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠢ (~ ᠲᠠᠲᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠩᠭᠢ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠣᠷᠤᠩᠭᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠣᠷᠤᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠩ (ᠤᠢᠯᠠᠩ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢ (ᠤᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢ )᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠤᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢᠲᠤᠬᠤ )᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠩᠳᠠᠬᠤ (ᠤᠢᠯᠠᠩᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠠᠢ (ᠤᠢᠯᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠤᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠢ (ᠤᠢᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠤᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ (ᠤᠬᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠤᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠤᠷ (ᠤᠭᠠᠭᠤᠷ)᠂ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ (ᠤᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ (ᠤᠭᠠᠭᠴᠢ)᠂ ᠤᠭᠢᠶᠠᠮᠠᠯ (ᠤᠭᠠᠮᠠᠯ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠯ (ᠤᠭᠠᠯ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠤᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠲᠠ (ᠤᠭᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠨ (ᠤᠭᠠᠯᠴᠢᠨ)᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ (ᠤᠯᠠᠨᠴᠠᠪ)᠂ᠤᠯᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ   (ᠬᠡᠲᠡ ᠶᠢᠨ~᠂ ᠤᠯᠠᠪᠴᠤᠷ)᠂ᠬᠤᠯᠤᠤ (~ ᠬᠤᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠯᠤᠤ)᠂ᠤᠰᠤᠯᠢᠭ (ᠤᠰᠤᠯᠠᠭ)᠂ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠤᠰᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢᠭ (ᠤᠳᠠᠯᠢᠭ)᠂ ᠤᠳᠭᠤᠭᠤᠷ (ᠤᠳᠭᠤᠷ)᠂ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤ (ᠤᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠤ)᠂ ᠤᠶᠠᠭᠠᠰᠤ (ᠤᠶᠠᠰᠤ)᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠤ (ᠤᠷᠠᠯᠭᠤ )᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠤ (ᠤᠷᠠᠯᠭᠤ )᠂ᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠤᠷᠪᠠᠭᠢᠨᠠᠬᠤ)᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠤᠷᠪᠠᠴᠢ)᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢ)᠂ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠩᠬᠢ)᠂ᠡᠪᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠥᠪᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ ᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ (ᠥᠪᠦᠷᠡᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠦᠭᠴᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ (ᠥᠭᠴᠢᠯᠭᠡᠬᠦ)᠂ ᠥᠮᠦᠷᠡᠭᠦᠯ (ᠦᠮᠦᠷᠦᠦᠯ)᠂ ᠥᠮᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠦᠮᠦᠷᠦᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠥᠮᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠦᠮᠦᠷᠦᠦᠯᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠥᠷᠲᠡᠭ (ᠥᠯᠲᠡᠭ)᠂ ᠥᠷᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ (ᠥᠯᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠥᠳᠭᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠳᠭᠡᠷᠬᠦ)᠂ ᠥᠷᠢᠰᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠷᠦᠰᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠦᠢᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠦᠢᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ ᠬᠦᠷᠢ (~ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠦᠬᠦᠷᠢ)᠂ ᠦᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ ᠦᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ ᠦᠭᠡᠢᠷᠡᠯ (ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠦᠭᠡᠭᠦᠷᠡᠯ)᠂ ᠦᠭᠡᠨᠴᠢᠷ (ᠦᠭᠡᠨᠴᠡᠷ)᠂ ᠦᠰᠦᠯᠢᠭ (ᠦᠰᠦᠯᠡᠭ)᠂ ᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ (ᠦᠷᠳᠡᠰᠦ)᠂ ᠨᠠᠭᠤᠢ (ᠨᠠ ᠦᠭᠡᠢ)᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ (ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠤ)᠂ᠯᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ (ᠨᠠᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ)᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠬᠠᠤ (ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠬᠤᠤ)᠂ ᠨᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠯᠤᠷᠢᠬᠤ)᠂ ᠨᠠᠭᠠᠨ (~ ᠫᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠺᠠᠨ)᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠴᠢ (ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠴᠢ)᠂ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠷ (ᠨᠡᠢᠯᠦᠦᠷ)᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠨᠡᠢᠯᠬᠦ)᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ (ᠨᠢᠩ)᠂ᠨᠢᠮᠭᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠨᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠨᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠷ (ᠨᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠢᠯᠭᠦᠦᠷ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠠᠯ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠬᠠᠯ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠤ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠬᠤ)᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ ᠨᠢᠤᠯᠲᠤ (ᠨᠤᠯᠲᠤ)᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ (ᠨᠤᠷᠤᠭᠤ)᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ (ᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ)᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠢ (ᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠢ)᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠴᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠴᠠᠬᠤ)᠂ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ (ᠨᠥᠯᠡ)᠂ ᠥᠷᠮᠦᠭ (ᠨᠥᠷᠮᠦᠭ)᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠨᠦᠢᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠷ (ᠨᠦᠢᠯᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠨᠦᠢᠯᠬᠦ)᠂ᠨᠢᠭᠤᠷ (ᠨᠦᠦᠷ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠪᠠᠩᠪᠠᠷ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠩᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠩᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ ᠪᠠᠩᠰᠢ (ᠪᠠᠨᠰᠢ᠂ ᠪᠢᠶᠠᠨᠰᠢ)᠂ ᠪᠠᠬᠤᠤ ( ᠪᠠᠬᠤ)᠂ ᠪᠠᠬᠤᠤᠲᠤᠬᠤ (ᠪᠠᠬᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ ᠪᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠠᠰᠢᠺᠠ᠂ ᠪᠠᠱᠠᠺᠠ)᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ (ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭ)᠂ ᠪᠠᠷᠰ (ᠪᠠᠷᠠ)᠂ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠪᠴᠢ (ᠪᠠᠷᠢᠤᠪᠴᠢ)᠂ᠪᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠷᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ (ᠪᠢᠰᠢᠭᠤ)᠂ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠪᠢᠳᠢᠪᠠᠯᠠ (~ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠪᠡᠯᠡ)᠂  ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ (ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠨ)᠂ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ (ᠪᠢᠵᠡᠳᠡ)᠂ᠪᠠᠩᠰᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠤ (ᠪᠢᠷᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠭ (ᠪᠢᠷᠠᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠪᠣᠯᠴᠢᠮ (ᠪᠣᠯᠴᠠᠮ)᠂ᠪᠣᠯᠵᠤᠰᠢ (ᠪᠣᠯᠵᠢᠶᠠᠰᠢ)᠂ ᠪᠣᠳᠢᠽᠠ (ᠪᠣᠳᠢᠵᠠ)᠂ᠪᠣᠳᠤᠮᠠᠭ (ᠪᠣᠳᠤᠮᠤᠭ)᠂ᠪᠣᠳᠤᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠳᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢᠰ ( ᠪᠣᠣᠠᠭᠠᠯᠢᠰ)᠂ ᠪᠣᠷᠤᠨᠠᠢ (~ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠨᠤᠢ)᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ (ᠪᠣᠷᠤᠪᠵᠢᠭᠤᠨ)᠂ ᠪᠤᠷᠵᠤᠩ (~ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠤᠨ)᠂ᠪᠤᠤᠷᠴᠠᠭ (ᠪᠤᠤᠷᠴᠢᠭ)᠂ ᠪᠤᠬᠠᠨᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠬᠤᠨᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ (ᠪᠤᠭᠤᠢᠪᠴᠢ)᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ (ᠪᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ)᠂ ᠪᠤᠭᠤᠯ (bugul᠂ ᠪᠤᠭᠢᠯ)᠂ ᠪᠠᠭᠤᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠢ)᠂ ᠪᠢᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠰᠤ~᠂ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ)᠂ ᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ (ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠦ~᠂ ᠪᠤᠷᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠥᠭᠲᠦᠢᠬᠦ (ᠪᠥᠭᠡᠲᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠪᠥᠭᠲᠦᠭᠡᠷ (ᠪᠥᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ)᠂ᠪᠦᠭᠲᠦᠷ (ᠪᠥᠭᠡᠲᠦᠷ)᠂ᠪᠥᠭᠲᠦᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠪᠥᠭᠡᠲᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠭ (ᠪᠥᠭᠡᠷᠦᠭ)᠂ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠪᠥᠭᠯᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠥᠭᠡᠮ (ᠪᠥᠮ )᠂ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠯᠳᠦᠬᠦ (ᠪᠥᠮᠨᠦᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ ᠪᠥᠮᠪᠦᠢ (ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ~᠂ ᠪᠦᠮᠪᠠᠢ)᠂ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ (ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠦ)᠂ ᠪᠦᠯᠢᠬᠦ (ᠪᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠪᠦᠯᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠦᠯᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠦᠯᠢᠯᠭᠡ (ᠪᠦᠯᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ (ᠪᠦᠰᠡᠯᠦᠦᠷ)᠂ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠪᠦᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠦᠭᠡ)᠂ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ (ᠪᠦᠷᠢᠯᠪᠡ)᠂ ᠪᠦᠷᠴᠡᠭ (ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ~᠂ ᠪᠦᠷᠢᠴᠡᠭ)᠂ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠷ (ᠪᠦᠷᠬᠡᠷ)᠂ ᠫᠦᠰᠡ (ᠫᠦᠦᠰᠧ᠂ ᠫᠦᠦᠵᠡ)᠂ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠰᠤ (ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠵᠠ)᠂ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ (ᠬᠠᠨᠴᠤ)᠂ᠬᠠᠨᠴᠤᠢᠪᠴᠢ (ᠬᠠᠨᠴᠤᠪᠴᠢ)᠂ᠬᠠᠨᠴᠤᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠨᠴᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢ (ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷ)᠂ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠭᠠᠭᠤᠯ (ᠬᠠᠭᠤᠤᠯ)᠂ ᠬᠤᠤᠭᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠭᠤᠭᠢᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠯᠢᠰᠬᠤ (ᠬᠠᠯᠤᠰᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠯᠢᠷᠠᠰᠬᠢᠬᠦ (ᠬᠠᠯᠤᠷᠢᠰᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨᠲᠤ (ᠬᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠨᠲᠤ)᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠷᠲᠠᠢ)᠂ᠬᠠᠰᠢᠷ (ᠬᠠᠱᠠᠷ)᠂ ᠬᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ (~ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠷ)᠂ ᠬᠠᠳᠤᠷᠭᠠᠨ (ᠬᠠᠳᠠᠷᠭᠠᠨ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠠᠰᠤ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠭᠠᠰᠤ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠴᠢ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠮᠠᠯ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠮᠠᠯ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠤᠷ (ᠬᠠᠳᠭᠤᠷ)᠂ᠬᠠᠢᠨᠴᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ (ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ)᠂ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ (ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠤᠯ (ᠬᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ)᠂ᠬᠡᠦᠳᠡᠰᠦ (ᠬᠡᠦᠳᠦᠰᠦ)᠂ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠦᠭᠦᠷ (ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠦᠦᠷ)᠂ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠭᠦᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠪᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠦ (ᠬᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠡ (ᠬᠡᠲᠦᠷᠭᠡ)᠂ᠬᠢᠪᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠬᠢᠪᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ)᠂ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠯᠢᠩᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠯ (ᠬᠢᠯᠢᠩᠯᠡᠯ)᠂ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ (ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ)᠂ᠬᠢᠭᠢᠷᠢ (ᠲᠤᠭ~᠂ ᠬᠢᠶᠦᠷ)᠂ ᠬᠡᠷᠪᠢᠬᠦ (ᠬᠢᠷᠪᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠪᠢᠭᠡᠰᠦ (ᠬᠢᠷᠪᠡᠭᠡᠰᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠪᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠷᠪᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ)᠂ ᠬᠣᠱᠤᠳ (ᠬᠣᠣᠱᠤᠳ)᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ (ᠬᠤᠩᠭᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ)᠂ᠬᠤᠨᠳᠤ (ᠬᠣᠨᠳᠠ )᠂  ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨᠴᠢᠷ (ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨᠴᠠᠷ)᠂ ᠬᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠬᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠺᠣᠮᠢᠰᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠮᠢᠰᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠯᠢᠷ᠎ᠠ (ᠬᠣᠯᠧᠷᠠ)᠂ᠭᠣᠯᠤᠮᠳᠠᠬᠤ (golomdaxu᠂ ᠬᠤᠯᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠶᠠᠳ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠠᠳ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠯᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠢᠨ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠯᠵᠢᠨ )᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠢᠨ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠯᠵᠢᠨ )᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠲᠤ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠱᠤᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠷᠮᠤᠢᠪᠴᠢ (ᠬᠣᠷᠮᠤᠪᠴᠢ)᠂ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠬᠤᠤᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠬᠤᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠠᠭᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ (ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ (ᠬᠤᠮᠤᠰᠤ)᠂ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠯᠤᠩᠰᠤ (ᠬᠤᠯᠤᠮᠰᠤ)᠂ᠬᠤᠯᠬᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠢ (ᠬᠤᠳᠠᠭᠤᠢ)᠂ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ( ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠩ)᠂ᠬᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠬᠤᠴᠤᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠬᠤᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠢᠰᠬᠦ (ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠰᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠪᠬᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠪᠦᠬᠢᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠪᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ (ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯ)᠂ᠬᠥᠯᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠯᠯᠦᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠯᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠬᠥᠯᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠯᠦᠰᠢ (ᠬᠥᠯᠰᠢ)᠂ᠬᠥᠷᠪᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠷᠪᠦᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠷᠪᠦᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠬᠥᠷᠪᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠩᠨᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠷᠢᠩᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠩᠲᠦᠬᠦ (ᠬᠦᠷᠢᠨᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠩᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢ (ᠬᠦᠷᠢᠭᠴᠢ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠯᠭᠡᠷ (ᠬᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠷ)᠂ᠭᠠᠩ (ᠭᠠᠨ )᠂ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤ (ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠤ)᠂ᠭᠡᠲᠡᠭᠦᠷ (~ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠦᠷ )᠂ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠯ (ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠢᠯ)᠂ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠭᠤᠢᠷᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠢᠯᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠢᠷᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠯ (ᠭᠤᠢᠯᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠯ)᠂ᠭᠤᠤᠷᠲᠤᠬᠤ (ᠭᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠩᠬᠤᠨ (ᠭᠤᠩᠬᠤᠮ)᠂ ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷ (ᠭᠤᠪᠴᠤᠤᠷ)᠂ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠪᠴᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠪᠴᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠭᠥᠷᠳᠡᠴᠢ)᠂ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ (ᠭᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠦᠪᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠪᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠮᠠᠢᠮᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠢᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠢᠮᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠢᠮᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠢᠷᠠᠭ (ᠮᠠᠢᠷᠢᠭ)᠂ᠮᠠᠢᠷᠠᠭᠠᠷ (ᠮᠠᠢᠷᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠮᠠᠨᠠᠴᠢ)᠂ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠽᠠ (ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠵᠠ)᠂ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ (ᠮᠠᠯᠢᠶᠠᠳ)᠂ᠮᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡ)᠂ᠮᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠮᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠴᠡᠬᠦ (ᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠮᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠴᠢ (ᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠴᠢ)᠂ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡ (ᠮᠠᠲᠠᠷ)᠂ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠮᠡᠳᠡᠴᠢ)᠂ᠨᠣᠮᠢᠨ (ᠮᠣᠮᠢᠨ)᠂ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠮᠣᠷᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠬᠤ (ᠮᠣᠷᠢᠷᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ (ᠮᠤᠤᠬᠠᠢ)᠂ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ (ᠮᠦᠰᠯᠢᠨ)᠂ᠯᠠᠢᠰᠧᠷ (~ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠯᠠᠢᠰᠠᠢ)᠂ᠯᠠᠩᠭᠤᠸᠠ ( ᠯᠠᠩᠭᠤᠤ᠎ᠠ)᠂ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠠᠷ (ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠯᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠠᠩᠴᠤᠢ (ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠨᠴᠤᠢ)᠂ᠯᠠᠪᠬ᠎ᠠ (ᠯᠠᠪᠠᠬ᠎ᠠ)᠂ᠯᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠯᠠᠪᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠠᠭᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠯᠦᠪᠬᠢᠬᠦ (ᠯᠤᠪᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠯᠦᠪᠬᠢᠮ᠎ᠡ (ᠯᠤᠪᠬᠢᠮ᠎ᠡ)᠂ᠯᠣᠬᠠᠱᠧᠩ (ᠯᠣᠬᠠᠱᠠᠩ᠂ ᠯᠦᠸᠬᠣᠸᠠᠱᠧᠩ)᠂ᠯᠤᠬᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠯᠣᠬᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠤᠬᠠᠭᠠᠷ (ᠯᠣᠬᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠯᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠯᠣᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢ (ᠯᠤᠭᠰᠢ)᠂ ᠰᠠᠶᠢ (ᠰᠠᠢ᠍ᠢ)᠂ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ (ᠰᠠᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠠᠩᠬᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠰᠠᠩᠬᠠᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠰᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠨᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠰᠠᠨᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ)᠂ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ (~ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠂ ᠰᠠᠪᠬᠠᠤᠨ)᠂ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠰᠠᠪᠠᠯᠤᠭᠤᠷ)᠂ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠪᠠᠯᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤ (ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠤ)᠂ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ( ᠰᠠᠮᠭᠷᠢᠳᠠ)᠂ᠰᠡᠮᠵᠡ (ᠰᠠᠮᠵᠢ)᠂ ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠤᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠳᠤᠨᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠰᠠᠷᠢᠢᠬᠤ (ᠰᠠᠷᠤᠢᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠷᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠷᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ ᠰᠠᠷᠢᠢᠳᠠᠩ (ᠰᠠᠷᠤᠢᠳᠠᠩ)᠂ᠰᠡᠪᠢᠭᠦᠷ (ᠰᠡᠪᠠᠭᠦᠷ)᠂ᠰᠡᠭᠡᠯ (ᠰᠡᠭᠯᠡᠢ)᠂  ᠰᠡᠭᠡᠯ (ᠰᠡᠭᠯᠢ)᠂ ᠼᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ (ᠰᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ)᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ (~ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠰᠢᠭ)᠂ᠰᠡᠳᠦᠬᠦ (ᠰᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠳᠦᠯᠭᠡ (ᠰᠡᠳᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ (ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠢ)᠂ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ (ᠰᠢᠪᠠᠤ)᠂ᠴᠣᠬᠤᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠢᠬᠤᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠭᠦᠷ (ᠰᠢᠭᠢᠴᠦᠷ)᠂ᠰᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ ᠰᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠮ᠎ᠡ (ᠰᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠨᠡᠮ᠎ᠡ)᠂ᠰᠢᠭᠰᠢᠭ (ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ~᠂  ᠰᠢᠠᠠᠰᠢᠭ)᠂ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢ (ᠰᠣᠨᠢᠴᠢ)᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠰᠢᠲᠠᠢ)᠂ᠰᠣᠯᠭᠤᠭᠤᠷ (~ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ᠂ ᠰᠣᠯᠭᠤᠤᠷ)᠂ᠰᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠯᠭᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ (ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠭ)᠂ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠵᠢᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠵᠢᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠪᠤᠭᠤ (~ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠤ (ᠰᠣᠷᠳᠣᠣ)᠂ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠲᠣᠣᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠤᠲᠠᠢ (ᠰᠣᠷᠲᠤᠤᠲᠠᠢ)᠂ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠲᠣᠣᠷᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠷᠲᠣᠭᠤᠷᠬᠠᠭ (ᠰᠣᠷᠲᠣᠣᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠰᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠰᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯ)᠂ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ (ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠤᠷ)᠂ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ (ᠰᠤᠸᠠᠨᠫᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠸᠠᠮᠹᠠᠨ)᠂ᠰᠥᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠥᠨᠳᠦᠯᠬᠦ)᠂ ᠰᠦᠢᠬᠡ (ᠰᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ (ᠰᠦᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠦᠮᠡᠷ)᠂ᠰᠦᠮᠪᠦ (ᠰᠦᠮᠪᠦᠭᠡ)᠂ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ (ᠰᠦᠯᠵᠡ)᠂ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ (ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡ)᠂ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠱᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠮ (ᠱᠠᠩᠪᠦ᠋ᠷᠦᠮ)᠂ᠱᠠᠨᠲᠠᠪ (ᠱᠠᠨᠲᠠᠰᠪᠠ)᠂ᠰᠢᠭᠠᠨᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠨᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠯᠬᠦ (~ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠱᠡᠯᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠯᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠱᠡᠯᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠭᠡᠷᠡᠩ (ᠱᠡᠷᠡᠩ)᠂ᠰᠢ (~ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠱᠢ)᠂ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ( ᠱ᠌ᠢᠪᠡᠷᠦᠭᠡ)᠂ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ( ᠱ᠌ᠢᠪᠡᠷᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ( ᠱ᠌ᠢᠪᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠪᠦᠦ (ᠱ᠌ᠢᠪᠦ)᠂ ᠰᠢᠭᠦᠷ (ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ~᠂  ᠱ᠌ᠢᠬᠦᠷ)᠂ᠰᠢᠷ ( ᠱ᠌ᠢᠷ)᠂ᠱᠣᠪᠰᠢᠭᠠᠷ (ᠱᠤᠪᠱᠤᠭᠤᠷ)᠂ ᠱᠣᠭᠰᠢᠬᠤ (ᠱᠣᠭᠱᠤᠬᠤ)᠂ ᠰᠢᠯᠪᠤᠯᠬᠤ (ᠱᠣᠯᠪᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠰᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠱᠣᠯᠪᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ ᠱᠤᠷᠪᠤᠢᠬᠤ (ᠱᠣᠷᠪᠢᠢᠬᠤ)᠂ ᠱᠣᠷᠪᠤᠭᠤᠷ (ᠱᠣᠷᠪᠢᠭᠠᠷ)᠂ ᠰᠢᠤᠬᠠᠳ (ᠱᠤᠤᠬᠠᠳ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠮᠠᠭ (ᠰᠢᠷᠬᠤᠨᠠᠭ~ ᠱᠤᠤᠮᠠᠭ)᠂ᠱᠦᠭᠦᠷ (ᠱᠤᠤᠷ )᠂ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠱᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠱᠣᠩᠨᠤᠭᠤᠷ (ᠱᠤᠩᠨᠠᠭᠠᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠰᠦ)᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠲᠠᠢᠪᠤᠭᠤ (ᠳᠠᠢᠪᠤᠤ )᠂ ᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ (ᠲᠠᠨᠠᠰᠠ)᠂ ᠲᠠᠬᠤᠯᠲᠤᠬᠤ (ᠲᠠᠬᠤᠯᠢᠳᠬᠤ)᠂ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ (ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯᠠᠯ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠠᠯ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ (ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ)᠂ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ (~ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ)᠂ᠳᠠᠳᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠲᠠᠤ)᠂ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠲᠠᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠠᠷᠠᠤ (ᠠᠷᠠᠤ~᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠤ)᠂ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ (ᠲᠡᠩᠬᠡ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ (ᠲᠡᠩᠭᠡᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯ (ᠲᠡᠩᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ (ᠲᠡᠩᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡᠷᠢ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ (ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡᠷᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡᠷᠲᠡᠢ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ (ᠲᠡᠭᠦᠨᠡᠢ)᠂ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠬᠦ)᠂ᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠲᠡᠭᠨᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠲᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ)᠂ᠲᠡᠪᠡᠨᠡ (ᠵᠡᠭᠦᠦ~᠂ ᠲᠡᠮᠦᠨᠡ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ (ᠳᠡᠷᠡᠳ)᠂ᠲᠡᠢᠷᠡᠩ (~ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ᠂ ᠲᠢᠢᠷᠡᠩ᠂ ᠲᠢᠷᠠᠩ)᠂ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠲᠣᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤ (ᠲᠣᠪᠴᠢᠷᠤᠤ)᠂ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠭᠤᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠭᠤᠯ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠭᠲᠠᠢ (ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠭᠲᠠᠢ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠭᠲᠤᠬᠤ (ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠭᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠭᠰᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠭᠰᠢᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠳᠤᠬᠠᠨ (ᠳᠤᠳᠤᠬᠤᠨ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠳᠠᠭ (~ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠣᠳᠤᠭ)᠂ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (~ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠤᠤ)᠂ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠬᠤ (ᠲᠤᠢᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠶᠠᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠲᠤᠢᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠲᠦᠪᠦᠩᠭᠡᠢ (ᠲᠥᠪᠦᠩᠬᠢ)᠂ᠲᠥᠪᠦᠩᠲᠦᠬᠦ (ᠲᠥᠪᠦᠨᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠲᠦᠪᠰᠢ (~ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠰᠢ)᠂ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ (ᠲᠦᠭᠡᠢ)᠂ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠲᠦᠬᠡᠢᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠦᠭᠰᠡᠭᠦᠷ (ᠲᠦᠰᠡᠭᠦᠷ)᠂ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠡᠬᠦ (ᠲᠦᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠢᠬᠤ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ~᠂ ᠲᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠰᠠ (ᠳᠠᠢᠰᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠢᠰᠤᠯᠠᠬᠤ )᠂ᠳᠠᠩᠬᠤ (ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ~᠂ ᠳᠠᠩᠬ᠎ᠠ)᠂ᠳᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠳᠠᠪᠠᠷᠠᠴᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠢ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠵᠢ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠯ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ (ᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ (ᠳᠠᠭᠠᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠴᠠ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠴᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠠᠢ (ᠳᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠴᠠᠲᠠᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠰᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠷ (ᠳᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠤᠷ)᠂ᠳᠠᠭᠶᠢᠭ ( ᠲᠡᠭᠶᠢ᠍ᠭ᠌)᠂ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ (tamaxi᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠳᠠᠮᠨᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ (ᠳᠠᠮᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ)᠂ᠳᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠳᠠᠮᠵᠠ)᠂ᠳᠠᠮᠫᠤᠤ (ᠳᠠᠮᠹᠤᠤ)᠂ᠳᠠᠮᠫᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠮᠹᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ (ᠳᠠᠷᠠᠪᠴᠢ)᠂ᠳ᠋ᠸᠦ (ᠳ᠋ᠡᠦ)᠂ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠴᠡᠬᠦ (ᠳᠡᠦᠯᠢᠭᠡᠴᠡᠬᠦ)᠂ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠡᠦᠯᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠳᠡᠩᠨᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠷ (ᠳᠡᠩᠨᠡᠯᠵᠦᠷ)᠂ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ (ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦᠦ᠂ ᠳᠡᠩᠯᠦᠦ)᠂ ᠳᠡᠪᠲᠦᠬᠦ (ᠳᠡᠪᠡᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷᠯᠢᠭ (ᠳᠡᠪᠦᠭᠦᠷᠯᠢᠭ)᠂ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠳᠡᠪᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠳᠡᠪᠡᠯ (ᠳᠡᠭᠡᠯ )᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠳᠡᠭᠦᠦ (ᠳᠡᠭᠡᠰᠳᠡᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠳᠦᠦ)᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭᠡ (ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨ ᠤ~᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ )᠂ ᠳᠡᠯᠪᠡᠩ (ᠳᠡᠯᠪᠢᠭ)᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ (ᠳᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ)᠂ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠳᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠳ᠋ᠧᠪᠡᠵᠡᠨ (ᠳ᠋ᠸᠧᠡᠵᠡᠨ)᠂ᠳ᠋ᠢᠭᠪᠠᠷᠠᠨᠵᠠ (ᠲᠢᠭᠪᠠᠷᠠᠨᠵᠠ)᠂ ᠳ᠋ᠢᠰᠡ (~ ᠫᠢᠯᠠ᠂ ᠲᠢᠵᠠ)᠂ᠳ᠋ᠢᠰᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠢᠵᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ (ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨᠴᠾᠢ)᠂ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠣᠭᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠣᠣᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠳᠣᠭᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ ᠳᠣᠭᠤᠨᠴᠠᠬᠤ  (ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ~ᠳᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠤ)᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠤ )᠂ᠳᠦᠳᠡ (~ ᠵᠠᠮ᠂ ᠳᠦᠳᠦ)᠂ ᠳᠥᠲᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠥᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠥᠷᠪᠡᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠡᠭᠡᠰᠦ (ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠢᠶᠡᠰᠦ)᠂ᠳᠦᠢᠩᠭᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠳᠦᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ ᠳᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠨ (ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ~᠂ ᠳᠦᠢᠪᠡᠨ)᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮᠯᠡᠬᠦ (ᠳᠦᠷᠢᠮᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ (ᠴᠠᠢᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠢᠷ)᠂ᠴᠠᠢᠪᠤᠷᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠠᠢᠪᠠᠷᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠢᠷᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠢᠪᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠢᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠢᠶᠢᠦ(ᠴᠠᠢᠶᠧᠦ)᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ (ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠩ)᠂ ᠴᠠᠷᠢᠯ (ᠴᠠᠯᠢᠷ)᠂ᠴᠠᠳᠢᠭ (ᠴᠡᠳᠢᠭ)᠂ᠴᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠯᠢᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠯᠴᠢᠶᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠠᠯᠴᠠᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠯᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠡ (ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ (ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠮᠡᠭ (ᠴᠡᠵᠢᠮᠡᠭ)᠂ ᠴᠢᠶᠢᠦ (ᠴᠢᠶᠧᠦ᠂ ᠴᠢ ᠢᠦ)᠂ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ (ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ)᠂ᠴᠡᠪᠡᠷ (ᠴᠢᠪᠡᠷ)᠂ᠴᠢᠪᠬᠦ (ᠴᠢᠪᠪᠦᠬᠦ)᠂ᠴᠡᠭᠡᠷ (ᠴᠢᠬᠡᠷ)᠂ᠴᠢᠬᠢᠷᠦᠭᠦᠨ (ᠴᠢᠬᠢᠷᠦᠨ)᠂ᠰᠢᠭᠡᠵᠡᠢ (ᠴᠢᠭᠴᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ (ᠴᠢᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ)᠂ᠴᠢᠮᠬᠢᠶᠡᠷᠢ (ᠴᠢᠮᠬᠡᠷᠢ)᠂ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠬᠤ (ᠴᠢᠷᠮᠠᠬᠤ )᠂ᠴᠤᠯ ᠫᠣᠯ (ᠴᠣᠯᠫᠣᠯ)᠂ᠴᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠴᠣᠯᠭᠤᠨ)᠂ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ (ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)᠂ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠤᠯ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠭᠤᠯ)᠂ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ (~ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠌᠂ ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠯ)᠂ᠴᠣᠪᠬᠤ (ᠴᠤᠪᠬ᠎ᠠ)᠂ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷᠲᠤ (ᠴᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠤ)᠂ᠴᠤᠴᠠᠯᠬᠤ (ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠴᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ ᠵᠠᠢᠪᠠᠢᠬᠤ (ᠵᠠᠢᠪᠢᠢᠬᠤ)᠂ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ (ᠵᠠᠤᠵᠠᠢ)᠂ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠠᠤᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠩᠴᠢ (ᠵᠠᠩᠴᠤ)᠂ᠵᠠᠭᠢᠰᠬᠤ (ᠲᠤᠭᠤᠯ~᠂ ᠵᠠᠭᠢᠰᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠭᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠵᠠᠭᠢᠰᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ (ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠ)᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤ  (ᠵᠠᠷᠠᠭ )᠂  ᠵᠠᠭᠠᠷ (~ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠺᠠᠷ)᠂ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ (ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠢ)᠂ᠵᠢᠬᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠬᠢᠷᠬᠦ)᠂ ᠵᠢᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠰᠦ (ᠵᠢᠭᠢᠷᠳᠡᠰᠦ)᠂ ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠢ (~ ᠵᠠᠮ᠂ ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠦ)᠂ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠭᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠡᠪᠴᠢ (ᠳᠤᠬᠤᠮ ᠤᠨ~᠂ ᠵᠢᠭᠢᠷᠭᠡᠪᠴᠢ)᠂ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠭᠢᠷᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠢᠯᠭᠤᠮ (ᠵᠢᠯᠭᠤᠮ)᠂ᠵᠢᠴᠢᠨᠴᠢᠷ (ᠵᠢᠴᠢᠨᠴᠡᠷ)᠂ᠭᠢᠷᠠᠬᠠᠢ (ᠵᠢᠷᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ (ᠵᠢᠷᠢᠭ᠌)᠂ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠢᠷᠤᠮᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠬᠦ  (ᠨᠢᠳᠦ~᠂ ᠵᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠡᠯᠬᠦ)᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠵᠢᠷᠭᠡᠯᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠵᠣᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠭ)᠂ᠵᠣᠭᠰᠤᠰᠬᠢᠬᠦ (ᠵᠣᠭᠤᠰᠬᠢᠬᠦ)᠂ ᠵᠣᠭᠰᠤᠰᠬᠢᠯᠲᠠ (ᠵᠣᠭᠤᠰᠬᠢᠯᠲᠠ)᠂ᠵᠣᠷ (ᠵᠣᠷᠤ)᠂ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ (ᠵᠤᠭᠠᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ (ᠵᠤᠭᠤᠬᠤ)᠂ᠵᠤᠭ᠎ᠠ (ᠵᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯ (ᠵᠤᠷᠠᠭᠤᠯ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠵᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠯᠲᠠ (ᠵᠤᠷᠠᠯᠲᠠ)᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠵᠤᠷᠠᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠤᠷᠠᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ (ᠵᠤᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ (ᠵᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠢ)᠂ᠵᠦᠩ ᠢᠶᠡᠷ (ᠵᠥᠩᠭᠡᠷ)᠂ᠵᠦᠩ ᠳᠦᠨᠢ (ᠵᠥᠩᠳᠦᠨᠢ)᠂ᠵᠥᠨᠦᠲᠦᠬᠦ (ᠵᠥᠨᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠵᠥᠨᠦᠲᠦᠭᠦᠷ (ᠵᠥᠨᠲᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠮᠢᠷ (ᠵᠥᠭᠡᠮᠢᠷ)᠂ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠷᠢᠵᠢᠬᠦ (ᠵᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠢᠬᠦ)᠂ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠵᠥᠷᠢᠭᠡ)᠂ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠬᠦ)᠂ᠵᠦᠰᠦᠮᠯᠡᠬᠦ (ᠵᠦᠰᠦᠮᠨᠡᠬᠦ)᠂ ᠶᠠᠭᠵᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠷᠭᠠᠢ (ᠶᠠᠷᠭᠠᠢ)᠂ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠮ᠎ᠡ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ)᠂ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠲᠡᠢ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠢ)᠂ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠯ)᠂ ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠲᠡᠢ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠯᠲᠡᠢ)᠂ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠦ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠯᠲᠦ)᠂ᠡᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠷ (ᠶᠡᠲᠦᠭᠡᠷ)᠂ᠡᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠶᠡᠲᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠶᠤᠩᠬᠤᠷ (~ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠤᠩᠭᠤᠷ)᠂ᠶᠣᠯᠤᠭᠤᠬᠤ (ᠶᠣᠯᠤᠤᠬᠤ)᠂ᠶᠦᠩᠭᠡᠷ (ᠶᠦᠩᠭᠠᠷ)᠂ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠤᠤ (ᠶᠦᠮᠪᠦᠦ)᠂ᠵᠦᠷ (ᠶᠦᠷ)᠂ᠸᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠸᠠᠭᠠᠯᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠸᠧᠭᠤᠸᠠ ( ᠸᠸᠭᠤ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠩᠯᠢᠩ (ᠺᠠᠩᠯᠢᠩ)᠂ᠬᠠᠨᠳᠠ (~ ᠡᠮ᠂ ᠺᠠᠨᠳᠠ)᠂ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰᠤᠨ (ᠺᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰᠤᠨ)᠂ ᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠷ (ᠺᠠᠨᠳᠠᠭᠡᠷᠢ)᠂ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ (ᠺᠠᠪᠠᠯᠠ)᠂ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ (ᠺᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠪᠤᠷ (ᠺᠠᠪᠤᠷ)᠂ᠭᠠᠪᠵᠤ (ᠺᠠᠪᠴᠤ)᠂ᠬᠠᠮᠪᠤ (ᠺᠠᠮᠪᠤ)᠂ᠭᠠᠯᠪᠠ (ᠺᠠᠯᠠᠪ)᠂ᠭᠠᠯᠪᠢᠩᠭ᠎ᠠ (ᠺᠠᠯᠪᠢᠩᠭᠡ)᠂ᠭᠠᠳᠠᠯᠢ (ᠺᠠᠳᠠᠯᠢ)᠂ᠭᠠᠳᠢᠷ᠎ᠠ (ᠺᠠᠳᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠷᠠᠭ (ᠺᠠᠷᠠᠭ)᠂ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ (ᠺᠠᠷᠤᠳᠢ)᠂ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ (ᠺᠠᠷᠮᠠᠨ)᠂ᠬᠢᠷᠲᠢᠭ (ᠺᠡᠷᠳᠢᠭ)᠂ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ (ᠺᠠᠷᠴᠢᠭ)᠂ᠺᠣᠹᠧ (ᠺᠠᠹᠧᠢ᠂ ᠺᠣ᠌ᠹᠧᠢ)᠂ᠺᠠᠺᠠᠣ᠋ (ᠺᠠᠺᠠᠤ)᠂ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠠᠴᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠴᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ( ᠪᠤᠤᠠᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠺᠠᠯᠢ)᠂ᠳ᠋ᠧᠦᠹᠦ᠋ ( ᠲᠡᠦᠹᠦ)᠂ᠴᠠᠳᠭᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠳᠭᠤᠬᠤ) ᠃

(2) 99.99% — 90%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 932 (41.66%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠶ᠎ᠡ (ᠦᠭᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ)᠂ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ (ᠯᠠᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠯᠡᠭᠱᠡᠨ)᠂ᠮᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠦ (ᠮᠡᠲᠦᠷᠬᠦᠦ)᠂ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠰᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠰᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠨᠴᠢᠷ᠎ᠡ (~ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠦ (ᠳᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠮᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠨᠵᠢᠰᠤ (ᠠᠨᠳᠢᠰᠤ)᠂ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ (ᠪᠦᠯᠢᠭᠡᠨ)᠂ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ (ᠡᠭᠦᠨᠡᠴᠡ)᠂ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ (ᠡᠷᠬᠡᠪᠢᠰᠢ)᠂ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ )᠂ᠡᠨᠡᠭᠦᠨ (ᠡᠨᠡᠳ)᠂ᠡᠪᠴᠡᠭᠡ (ᠡᠪᠦᠴᠡᠭᠡ)᠂ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ (ᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠩᠭᠡᠨ)᠂ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ (ᠨᠤᠭᠤᠴᠠ)᠂ᠪᠣᠷᠴᠠ (ᠪᠣᠷᠴᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠯ)᠂ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ (ᠪᠠᠨᠵᠠᠯ)᠂ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠰᠢᠭ᠋ (ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠰᠢᠭ)᠂ᠨᠠᠯᠠᠤ (ᠨᠠᠯᠠᠭᠤ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ (ᠨᠠᠳᠤ)᠂ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ (ᠨᠡᠢᠲᠡᠭᠡᠷ)᠂ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠰᠡ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠡᠴᠡ)᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠴᠦ (ᠬᠠᠷᠢᠨᠴᠤ)᠂ᠺᠣᠮᠢᠰ (ᠬᠤᠮᠢᠰ)᠂ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ (ᠬᠦᠨᠡᠢ)᠂ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠬᠦᠷ᠎ᠡ )᠂ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ (ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ)᠂ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ (ᠮᠠᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠣᠭᠴᠤ (ᠪᠣᠭᠴᠠ)᠂ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ (ᠲᠠᠯᠪᠠᠷ)᠂ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ (ᠲᠡᠨᠳᠡᠴᠡ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ (ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠡ)᠂ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ (ᠵᠢᠭᠤᠴᠢ)᠂ᠬᠡᠯᠪᠠᠢᠭᠦᠦ (ᠬᠡᠯᠪᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠬᠤᠵᠢᠭᠢᠷ (ᠬᠤᠵᠢᠭᠡᠷ)᠂ᠬᠤᠸᠠ (~ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠸ᠎ᠠ)᠂ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ (ᠬᠥᠪᠦᠭᠡ)᠂ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ (ᠬᠦᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ᠭᠠᠯᠪᠠ (ᠭᠠᠯᠠᠪ)᠂ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ (ᠮᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠴᠦ(ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠡ)᠂ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢ (ᠠᠭᠤᠤᠳᠠᠮᠴᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ (ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠴᠢᠨ)᠂ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠭᠦᠦ (ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠭᠦ)᠂ᠨᠢᠮᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ (ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ)᠂ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ (ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠰᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠩ (ᠪᠠᠷᠠᠩ)᠂ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠯ (ᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠯ)᠂ᠣᠭᠤᠷᠴᠤᠭ (ᠣᠣᠷᠴᠤᠭ)᠂ᠤᠬᠢᠯᠠᠩᠨᠠᠬᠤ (ᠤᠢᠯᠠᠩᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠱᠤᠭ᠎ᠠ (ᠪᠤᠱᠤᠭᠤ )᠂ᠪᠣᠷᠴᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠠᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠮᠠ (ᠮᠠᠮ᠎ᠠ)᠂ᠮᠥᠳᠳᠦ (ᠮᠥᠳ)᠂ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ (ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ)᠂ᠰᠢᠪᠠᠷ (~ ᠠᠪᠢᠷ᠂  ᠱ᠌ᠢᠪᠠᠷ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ (ᠴᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠢ)᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠰᠢᠷᠭᠤᠯ)᠂ᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠪᠴᠡᠬᠦ (ᠡᠪᠦᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠪᠴᠡᠯ (ᠡᠪᠦᠴᠡᠯ)᠂ᠡᠪᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ (ᠡᠪᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠡᠢᠮ᠎ᠡ (ᠨᠢᠯᠴᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠡ)᠂ᠦᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠭᠰᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠥᠩᠰᠢᠶ᠎ᠡ (ᠪᠥᠩᠰᠢᠭᠡ)᠂ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠰᠦ (ᠪᠦᠷᠬᠡᠰᠦ)᠂ᠬᠠᠢᠲᠠᠩ (ᠬᠠᠢᠲᠠᠨ)᠂ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠷᠠᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠣᠱᠤᠤ)᠂ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠠ (ᠬᠤᠪᠠᠯᠵᠠ)᠂ᠬᠥᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠭᠤᠢᠷᠠᠨᠴᠢ (ᠭᠤᠢᠯᠢᠨᠴᠢ)᠂ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ (ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ)᠂ᠴᠣᠬᠤᠢ (ᠰᠢᠬᠤᠢ)᠂ᠳᠠᠯᠠᠩᠨᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠯᠠᠩᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ (ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ)᠂ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ~᠂ ᠴᠣᠬᠢᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠷ (~ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠴᠣᠷᠢ)᠂ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ (ᠵᠢᠷᠭᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨ (ᠨᠢᠤᠲ᠋ᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠣᠣᠯᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠯᠤᠬᠤ)᠂ᠣᠯᠤᠨᠳᠠᠢ (ᠣᠨᠤᠨᠳᠠᠢ)᠂ᠪᠣᠭᠵᠤᠭᠤᠷ (ᠪᠣᠭᠵᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠪᠠᠷᠵᠠᠩ (ᠪᠠᠷᠵᠢᠩ)᠂ᠪᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠪᠠᠷᠵᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠭ (ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭ)᠂ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠪᠠᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ)᠂ᠪᠤᠬᠠᠨᠳᠠᠢ (ᠪᠤᠬᠤᠨᠳᠠᠢ)᠂ ᠬᠠᠳᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ)᠂ ᠬᠠᠢᠨ (ᠬᠠᠶᠠᠨ)᠂ᠬᠤᠪᠳᠣᠯ (ᠬᠣᠪᠤᠳᠤᠯ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠯ (ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠯ)᠂ᠮᠠᠢᠮᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠢᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠶᠢᠬᠢ (ᠰᠠᠢᠬᠢ)᠂ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ (ᠰᠠᠤᠷᠢ)᠂ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠪᠠᠷᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠤᠬᠠᠢ)᠂ᠮᠠᠩᠬᠤᠤ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠤ)᠂ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ (ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠢ)᠂ᠲᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ (~ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠮᠤᠷᠠᠭᠤᠨ (ᠲᠣᠮᠤᠷᠤᠨ)᠂ᠲᠡᠨᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠦ (ᠲᠡᠨᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠦ)᠂ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠵᠠᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ (ᠵᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ (ᠵᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠢᠭ (ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠭ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠢᠬᠤ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠳᠣᠮᠨᠤᠬᠤ (ᠡᠮᠨᠡᠵᠦ~᠂ ᠳᠣᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠯ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠯ)᠂ᠲᠦᠪᠦᠩᠭᠡᠢ (ᠲᠥᠪᠦᠨ)᠂ ᠳᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠷ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠯᠲᠠ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠯᠲᠠ)᠂ᠴᠠᠪᠢᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠴᠠᠪᠢᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠴᠤᠬᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠴᠠᠭᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠮ (ᠴᠢᠢᠳᠡᠮ)᠂ᠴᠠᠷᠭᠢ (ᠴᠠᠷᠭᠤ )᠂ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠪᠤᠪᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠪᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠪᠠᠲᠤᠨᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠪᠲᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ  (ᠬᠠᠰᠢ )᠂ ᠬᠠᠳᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠬᠡᠪᠡᠨᠡᠭ (ᠬᠡᠮᠨᠡᠭ )᠂ᠬᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠬᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠮᠡᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠮᠡᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠠᠯ (ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠯ)᠂ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠮᠡᠳᠭᠡᠬᠦ (ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠬᠦ)᠂ ᠯᠠᠮᠠ (ᠯᠠᠮ᠎ᠠ)᠂ᠰᠣᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠷᠯᠤᠬᠤ)᠂ᠭᠠᠷᠨᠠᠳᠠ (ᠭᠷᠠᠨᠠᠲ)᠂ᠡᠯᠪᠡᠩᠭᠦ (ᠢᠯᠪᠡᠩᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠢᠵᠠᠷᠬᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠢᠵᠢᠷᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠠᠢᠵᠠᠷᠬᠠᠭ (ᠨᠠᠢᠵᠢᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠤ (ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠷᠬᠤᠤ)᠂ᠨᠢᠳᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠤ (ᠴᠠᠷᠭᠤᠰᠤ)᠂ᠨᠢᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠡᠬᠦ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠮᠰᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠯᠠᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠪᠠᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠢᠮᠠᠢᠴᠢᠨ (ᠨᠠᠢᠮᠠᠭᠠᠴᠢ)᠂ᠨᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ (ᠨᠠᠢᠯᠵᠤᠤᠷᠬᠠᠢ)᠂ᠨᠠᠢᠵᠠᠷᠬᠠᠤ (ᠨᠠᠢᠵᠢᠷᠬᠠᠤ)᠂ᠪᠤᠷᠤᠤ (ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ~᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ )᠂ᠣᠯᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ (~ ᠵᠠᠩ᠂ ᠣᠢᠯᠭᠤᠷ)᠂ᠦᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠦᠭᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠮᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠢᠬᠦ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠮᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠡᠭ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠮᠰᠡᠭ)᠂ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠭᠦᠩᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠩᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠤᠯᠲᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠪᠤᠯᠲᠠᠴᠢ)᠂ᠪᠦᠭᠰᠢᠶ᠎ᠡ (ᠪᠦᠭᠰᠢᠭᠡ)᠂ᠪᠦᠯᠢᠴᠢᠬᠦ (ᠪᠦᠯᠡᠴᠢᠬᠦ)᠂ᠬᠠᠯᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠯᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠬᠤᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠬᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ (ᠨᠠᠯᠤᠷᠬᠠᠢ)᠂ᠨᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠨᠥᠷᠢᠭᠡ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠴᠤᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠲᠣᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠨ (ᠲᠣᠳᠤ~᠂ ᠲᠣᠪᠤᠷᠤᠨ)᠂ᠵᠢᠶᠠᠩᠳᠧᠦ (ᠵᠠᠩᠳᠤ)᠂ᠰᠢᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠬᠦ (ᠱᠢᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠥᠷᠮᠦᠰᠦᠨ (ᠳᠥᠷᠪᠡᠮᠦᠰᠦᠨ)᠂ᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ (ᠲᠠᠨᠠᠴᠠ)᠂ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ (~ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢ)᠂ᠵᠢᠨᠳᠠ (ᠵᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠨᠳᠤ)᠂ᠸᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠸᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠴᠣᠯᠴᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠴᠣᠯᠴᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠴᠣᠯᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠴᠣᠯᠴᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠢᠮᠬᠢᠭᠦᠨ (~ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠲᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠢ (~ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠤᠤᠯᠢ)᠂ᠠᠱᠤᠸᠠᠨᠢ (ᠠᠰᠠᠸᠠᠨᠢ)᠂ᠦᠢᠷᠡᠮᠡᠭ (ᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭ)᠂ᠤᠭᠤᠲᠠᠲᠤ (ᠤᠲᠠᠲᠤ)᠂ᠨᠢᠳᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠤᠳᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠥᠷᠦᠮᠡᠲᠦᠯ (ᠥᠷᠦᠮᠲᠦᠯ)᠂ᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯ (ᠡᠷᠭᠢᠦᠯ)᠂ᠯᠠᠪᠰᠢᠬᠤ (ᠨᠠᠪᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠥᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠢᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠪᠠᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠭᠵᠤᠯᠬᠤ (ᠪᠣᠭᠵᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠰᠭᠤᠭᠤᠯ (ᠪᠣᠰᠭᠤᠤᠯ)᠂ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠡ (~ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠪᠠᠵᠢᠭᠢᠷ (ᠪᠠᠵᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠪᠠᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠪᠤᠭᠤᠷᠵᠢ (ᠪᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠤᠤᠷᠵᠢ)᠂ᠬᠠᠬᠠᠭᠠᠰᠤ (ᠬᠠᠭᠠᠰᠤ)᠂ᠬᠣᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠤᠷ (ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠭᠤᠷᠪᠢ (gurbi᠂ ᠬᠤᠷᠪᠢ)᠂ᠬᠤᠤᠬᠢᠷᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠬᠤᠤᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠬᠤᠯᠬᠠᠭ᠎ᠠ (ᠬᠤᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠯᠲᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠤᠴᠢᠨᠴᠢᠷ (ᠭᠤᠴᠢᠨᠴᠠᠷ)᠂ᠭᠦᠩᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦᠩᠭᠦᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠮᠠᠢᠷᠠᠢᠬᠤ (ᠮᠠᠢᠷᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠭᠠᠷ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠷ)᠂ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠨ (ᠮᠠᠯᠢᠶᠠᠨ)᠂ᠮᠡᠳᠬᠡᠭᠡ (ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠭᠡ)᠂ᠰᠠᠢᠮᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠰᠠᠢᠮᠰᠤᠷᠠᠴᠢ)᠂ᠰᠠᠩᠮᠠᠢ (ᠰᠠᠩᠨᠠᠢ)᠂ᠰᠠᠨᠳᠤᠭᠤ (ᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠤ)᠂ᠰᠠᠨᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠨᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ)᠂ᠰᠤᠨᠤᠮᠠᠬᠠᠢ (ᠰᠤᠨᠮᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠰᠤᠨᠤᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠰᠤᠨᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤ (ᠰᠤᠨᠠᠭᠠᠤ)᠂ᠴᠥᠬᠦᠬᠦ (ᠰᠦᠭᠦᠬᠦ)᠂ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠰᠥᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠯᠠᠩᠲᠤᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠯᠠᠨᠲᠤᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠨᠵᠢᠭᠢᠷ (ᠰᠠᠨᠵᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠲᠠᠢ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠲᠠᠢ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠪᠤᠲᠢᠭᠤᠯ (~ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠢᠤᠯ)᠂ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠤᠲᠤᠬᠤ (ᠪᠤᠳᠤᠷᠤᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ ᠬᠠᠯᠪᠢᠨᠢ (~ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠫᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠹᠢᠨᠢ)᠂ᠬᠣᠮᠪᠤᠷᠤᠢ (ᠬᠣᠮᠹᠤᠷᠤᠢ)᠂ ᠭᠠᠯᠵᠢᠷ (ᠭᠠᠯᠵᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠭᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠵᠢᠶᠠᠰᠤ (ᠭᠠᠵᠢᠭᠠᠰᠤ)᠂ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤᠰᠢᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠬᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠤᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠬᠤᠤᠳᠤᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠬᠤᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠤᠳᠤᠬᠤ)᠂ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠬᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠭᠠᠷᠲᠤᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠷᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠩᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠷᠠᠰᠤᠨ (ᠮᠠᠯᠠᠰᠦ᠋ᠩ)᠂ᠮᠠᠷᠠᠵᠠ (ᠮᠠᠷᠵᠠ)᠂ᠰᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠬᠤ (ᠰᠠᠨᠳᠠᠴᠢᠬᠤ)᠂ᠥᠭᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠥᠭᠢᠷᠡᠴᠢ)᠂ᠨᠢᠶᠠᠨᠲᠤᠬᠤ (ᠨᠢᠩᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠤᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠤᠭᠠᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩ (ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠡᠷᠮᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠨᠡᠷᠮᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ (ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠲᠤᠰᠬᠤᠭᠤᠷ (ᠲᠣᠰᠭᠤᠷ)᠂ᠱᠠᠩᠵᠤᠳᠪᠠ (ᠱᠠᠩᠵᠠᠳᠪᠠ᠂ ᠱᠠᠩᠵᠢᠳᠪᠠ)᠂ᠲᠤᠷᠯᠢᠶᠠᠬ᠎ᠠ (ᠲᠤᠷᠯᠢᠶᠠᠬᠢ)᠂ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠷ (ᠲᠦᠭᠳᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠴᠡᠮᠪᠡᠴᠢ (ᠴᠡᠩᠮᠡᠴᠢ)᠂ᠴᠢᠪᠦᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠴᠢᠪᠪᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠯᠪᠢᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠯᠪᠡᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠢᠳᠭᠤᠭᠤᠷᠴᠢ (ᠴᠢᠳᠭᠤᠷᠴᠢ)᠂ᠳᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠳᠡᠪᠡᠷᠡᠴᠢ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠠᠯᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠦᠦᠭᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠬᠢ~᠂ ᠳᠦᠭᠢᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠷᠭᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠠᠷᠭᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠳᠦᠢᠩᠭᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠳᠦᠢᠩᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠵᠤᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠵᠠᠮ᠂ ᠵᠤᠪᠠ)᠂ᠵᠤᠯᠪᠤᠰᠬ᠎ᠠ (ᠵᠤᠯᠪᠤᠰᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠲᠦᠫᠢ (ᠲᠤᠤᠫᠢ)᠂ᠴᠥᠮᠡᠲᠦᠬᠦ (ᠴᠥᠮᠦᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠷᠢ (ᠵᠥᠭᠡᠷᠢ)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠯᠢᠭ (ᠴᠢᠢᠳᠡᠮᠯᠢᠭ)᠂ᠳᠤᠯᠤ (ᠳᠣᠯ)᠂ᠮᠠᠩᠴᠠᠷ (ᠮᠠᠨᠴᠤᠷ)᠂ᠬᠡᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠵᠢᠮᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠤᠯᠤᠩᠰᠤ (ᠬᠤᠯᠤᠮᠰᠤ)᠂ᠯᠤᠬᠠᠢᠬᠤ (ᠯᠣᠬᠤᠢᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠷᠢᠭᠤ (ᠰᠠᠷᠢᠤ)᠂ᠰᠢᠷᠠᠸᠠᠨ (ᠰᠢᠷᠸᠠᠨ)᠂ᠴᠥᠬᠦᠭᠡᠬᠦ (ᠰᠥᠬᠦᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠠᠭᠠᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠷᠠᠤ (ᠠᠷᠠᠭᠤ)᠂ᠪᠠᠢᠷᠢᠭᠤᠲᠤᠬᠤ (ᠪᠠᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠨᠳᠠᠮ (ᠵᠠᠨᠳᠤᠮ)᠂ᠪᠠᠢᠷᠢᠭᠤ (ᠪᠠᠢᠷᠠᠭ)᠂ᠴᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠢᠲᠤ (ᠴᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠢᠲᠤ)᠂ᠵᠠᠨᠳᠠᠮᠳᠠᠬᠤ (ᠵᠠᠨᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠡᠭᠳᠡᠯᠬᠦ (ᠳᠡᠭᠳᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠦ (ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭᠪᠠ (ᠵᠢᠷᠦᠭᠪᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠦ᠋ᠭᠪᠡ)᠂ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠬᠦ (ᠵᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ (ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠤᠭᠤᠯᠢᠨᠴᠢᠷ (ᠤᠤᠯᠢᠨᠴᠢᠷ)᠂ᠣᠪᠯᠢᠭ (ᠣᠪᠯᠠᠭ)᠂ᠰᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠰᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠤᠯ)᠂ᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠨᠢᠨ (ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨᠢᠩ)᠂ᠰᠥᠭᠦᠮᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠥᠭᠦᠮᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠴᠢ (ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠭᠴᠢ)᠂ᠰᠥᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡ (ᠣᠯᠤᠮ᠂ ᠰᠥᠨᠳᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠨᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠤ (ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠤ)᠂ᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨᠤᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨᠠᠤᠷ)᠂ᠬᠠᠯᠢᠷᠬᠠᠢ (ᠬᠠᠯᠤᠷᠢᠬᠠᠢ)᠂ᠬᠠᠰᠤᠳᠠᠭ (ᠬᠠᠰᠳᠠᠭ)᠂ᠴᠧᠰᠧ (ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ~᠂ ᠴᠡᠰᠧ)᠂ᠬᠣᠮᠨᠤᠬᠤ (ᠬᠣᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠠᠢᠰᠤᠷ (ᠯᠠᠢᠰᠦ᠋ᠷ᠂ ᠯᠠᠢᠰᠤᠤᠷ᠂ ᠯᠠᠢᠰᠤᠯ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠡᠰᠦ)᠂ᠡᠭᠦᠨ ᠦ (ᠡᠭᠦᠨᠡᠢ)᠂ᠢᠷᠸ᠎ᠠ (ᠶᠣᠷᠤ)᠂ᠤᠮᠳᠠ (ᠤᠨᠳᠠ)᠂ᠳᠠᠨ ᠤ (ᠲᠠᠨᠠᠢ)᠂ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ (ᠥᠪᠡᠷᠡᠨ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠠ (ᠡᠭᠡᠯᠡ)᠂ᠡᠳᠡᠨ ᠦ (ᠡᠳᠡᠨᠡᠢ)᠂ᠥᠴᠢᠭ (ᠥᠴᠦᠭ)᠂ᠨᠠᠢᠵᠠ (ᠨᠠᠢᠵᠢ)᠂ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢ (ᠦᠳᠡᠷᠢ)᠂ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ (ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠡᠷ)᠂ᠶᠣᠣᠯᠠᠬᠤ (ᠶᠣᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠨᠠᠢᠵᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠢᠵᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯ (ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠣᠯ)᠂ᠳᠠᠮᠪᠠ (~ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ (ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ)᠂ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ (ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠨᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠨᠠᠢᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠯᠠᠩᠲᠤᠤ (ᠯᠠᠨᠲᠤᠤ)᠂ᠳᠤᠩᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ (ᠴᠤᠬᠤᠯᠪᠤᠷᠢ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠭᠣᠣᠯ~᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠩᠭᠤᠤ (ᠵᠠᠩᠭᠤ )᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤ (ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠤ)᠂ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ (ᠳᠡᠪᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠯ (ᠠᠮᠢᠭᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠯ)᠂ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ (ᠣᠶᠤᠭᠠᠷ)᠂ᠭᠣᠣᠯᠴᠠᠭᠤ (ᠭᠣᠣᠯᠴᠤᠤ)᠂ᠯᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠯᠠᠷᠵᠠ )᠂ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠭᠤᠷ (ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠤᠷ)᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠢ (ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠬᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠯᠠᠴᠢ (ᠠᠤᠯᠠᠴᠢ)᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ (ᠡᠨᠡᠦᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠯᠵᠢ (ᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠢ)᠂ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠳᠣᠶᠢᠬᠤ (ᠳᠣᠶᠤᠬᠤ)᠂ ᠴᠣᠯᠴᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠡᠯᠨ~ ᠴᠣᠯᠴᠤᠷᠢᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠭᠳᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ (ᠣᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ)᠂ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠥᠮᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠨᠢᠳᠤᠴᠢᠬᠤ (ᠨᠤᠳᠤᠴᠢᠬᠤ)᠂ ᠨᠢᠳᠤᠷᠬᠤ (ᠨᠤᠳᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠨᠦᠮᠵᠦᠭ (ᠨᠦᠨᠵᠦᠭ)᠂ᠭᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ (ᠭᠠᠯᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ (ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠨ)᠂ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ (ᠯᠢᠲ᠋ᠧᠷ)᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ (ᠳᠡᠷᠡᠳ)᠂ ᠴᠡᠭ (ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ~᠂ ᠴᠢᠭ᠋)᠂ᠶᠠᠨᠲᠤᠩ (ᠶᠠᠩᠲᠤᠩ)᠂ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠴᠦᠳ (ᠦᠭᠡᠭᠦᠴᠦᠳ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ  (~ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂  ᠵᠤᠷ᠎ᠠ)᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭ  (ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ~᠂  ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠭ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠭ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠭ)᠂ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ( ᠠᠱ᠌ᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠦ (ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠨᠠᠨᠴᠢᠬᠤ (ᠨᠠᠨᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠦᠷ (~ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠦᠤᠷ)᠂ᠬᠤᠴᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ (ᠬᠤᠴᠢᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)᠂ᠰᠤᠩᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠬᠤ)᠂ᠮᠣᠬᠤᠷᠠᠯ (ᠮᠣᠬᠤᠷᠤᠯ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠭᠠᠪᠵᠤ (ᠭᠠᠪᠴᠤ)᠂ᠮᠠᠨᠷᠠᠮᠪᠠ (ᠮᠠᠨᠷᠠᠨᠪᠠ)᠂ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠨ (ᠰᠠᠮᠭᠠᠨ)᠂ᠴᠠᠢᠪᠤᠷᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠠᠢᠪᠠᠷᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠢᠷᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠪᠦᠷᠢᠯᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ)᠂ᠬᠦᠩᠬᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠩᠬᠦᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠯᠳᠥᠭᠡᠷ (ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠦᠷ)᠂ᠭᠣᠨᠵᠤᠢᠬᠤ (ᠭᠣᠨᠵᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯ (ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠷ)᠂ᠭᠦᠦᠰᠢ (~ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠰᠢ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠷᠠᠯ)᠂ᠯᠦᠳ᠋ (ᠯᠦᠳᠡ)᠂ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠨ᠎ᠠ )᠂ᠴᠢᠪ ᠬᠢᠬᠦ (ᠴᠢᠪᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ (ᠴᠢᠩᠭᠠᠮᠠᠯ)᠂ᠵᠤᠮᠠᠯᠬᠤ (ᠵᠤᠮᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠲᠡᠪᠡᠷ (ᠡᠷᠲᠡᠷ)᠂ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠦᠷ (ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠦᠷ)᠂ᠦᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠦᠳᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠨᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠠᠨᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠪᠢᠣᠬᠢᠮᠢ (ᠪᠢᠣᠾ᠊ᠢᠮᠢ)᠂ᠪᠤᠤᠳᠠᠢ (ᠪᠤᠳᠠᠢ)᠂ᠪᠦᠭᠲᠦᠷᠢᠭᠡ (ᠪᠥᠭᠲᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠥᠭᠲᠦᠷᠭᠡ)᠂ᠭᠤᠨᠢᠶ᠎ᠠ (ᠭᠤᠨᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠤᠤᠯ)᠂ᠰᠣᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ (ᠰᠣᠯᠪᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠯᠢᠲ᠋ᠷᠯᠡᠬᠦ (ᠯᠢᠲ᠋ᠧᠷᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠬᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠵᠠᠢᠬᠤ (ᠪᠠᠷᠵᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠶᠡᠬᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠽᠡᠳᠢ (~ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠢ)᠂ᠰᠤᠴᠢᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ (ᠵᠣᠴᠢᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠢᠪᠠᠩ (ᠳᠠᠢᠪᠢᠩ)᠂ᠶᠠᠨᠳᠢ (ᠶᠠᠩᠳᠢ )᠂ᠰᠤᠴᠢᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠣᠴᠢᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠷᠴᠢᠬᠢ ( ᠱ᠌ᠢᠷᠴᠢᠭᠢ)᠂ᠳᠤᠯᠳᠦ᠋ᠢᠳᠬᠤ (dulduyidxu᠂  ᠳᠤᠯᠳᠦ᠋ᠢᠳᠬᠤ tulduyidxu)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠡᠭ (ᠴᠢᠢᠳᠡᠮᠡᠭ)᠂ᠵᠠᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠵᠠᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠰᠢᠩ (ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ~᠂ ᠶᠠᠢᠰᠢᠩ)᠂ᠲᠤᠷᠠᠰᠬ᠎ᠠ (ᠠᠳᠠᠰᠭ᠎ᠠ~᠂ ᠲᠤᠷᠤᠰᠬ᠎ᠠ)᠂ᠨᠡᠷᠮᠡᠭᠡᠰᠦ (ᠨᠡᠷᠮᠡᠰᠦ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ (~ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠤᠷ )᠂ᠪᠣᠭᠤᠴᠠ (ᠪᠣᠭᠤᠴᠢ)᠂ᠬᠣᠷᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠦᠩᠬᠡᠭᠡ (ᠬᠥᠡᠭᠭᠦᠭᠡ)᠂ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠰᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠰᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠣᠨᠵᠤᠭᠤᠢ (ᠭᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠢ)᠂ᠰᠣᠨᠤᠮᠰᠠᠷ (ᠰᠣᠨᠤᠮᠰᠤᠷ)᠂ᠯᠠᠪᠷᠢ (ᠯᠠᠪᠢᠷ)᠂ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠳᠬᠦ (ᠥᠷᠭᠦᠳᠬᠦ)᠂ᠦᠢᠷᠡᠮ᠎ᠡ (ᠦᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡ)᠂ᠬᠠᠯᠲᠤᠰ (ᠬᠠᠯᠲᠠᠰ)᠂ᠭᠤᠨᠵᠤᠭᠤᠨᠠᠬᠤ (ᠭᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠷᠠᠩᠭᠤ (ᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠤ)᠂ᠯᠤᠭᠯᠦ᠋ᠢᠬᠤ (ᠯᠤᠭᠯᠠᠢᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠢᠪᠠᠢᠬᠤ (ᠵᠠᠢᠪᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠷᠪᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠷᠪᠢᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠷ (ᠴᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠷ)᠂ᠴᠢᠪᠬᠡᠭᠦᠷ (ᠴᠢᠪᠭᠦᠷ)᠂ ᠡᠭᠡᠲᠡᠢᠬᠦ (ᠶᠡᠲᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠤᠳᠢᠷᠠᠰᠠᠳ (ᠤᠳᠠᠷᠠᠰᠠᠳ)᠂ᠦᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠴᠡᠮᠪᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠴᠡᠩᠮᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ ᠰᠢᠪᠬᠠᠢ (ᠱᠠᠪᠬᠠᠢ)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠵᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠷ (ᠵᠠᠢᠪᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠭᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠳᠬᠤ (ᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠤᠳᠬᠤ)᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ)᠂ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠤᠭ (ᠰᠠᠳᠤᠨᠰᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠠᠭ)᠂ ᠯᠣᠭᠯᠤᠭᠤᠷ (ᠯᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠷ)᠂ᠯᠣᠭᠯᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠯᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠣᠷᠢᠯᠬᠠᠭ (ᠮᠣᠷᠢᠷᠬᠠᠭ)᠂ ᠲᠣᠭᠯᠢ (~ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠯ)᠂ᠣᠮᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠣᠮᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠮᠲᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠ (ᠪᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠴᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠡᠢᠯᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠯᠡᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ ᠴᠥᠮᠪᠦᠭᠡ (ᠴᠥᠮᠪᠦᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠪᠬᠠᠢᠲᠠᠢ (ᠱᠠᠪᠬᠠᠢᠲᠠᠢ)᠂ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠴᠠᠬᠤᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠤᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠳᠤᠮᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠲᠦᠬᠦ (ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠵᠠᠩᠬ᠎ᠠ (ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠮᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠤ )᠂ᠰᠢᠪᠬᠠᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠱᠠᠪᠬᠠᠢᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠭᠤ (~ ᠵᠠᠩᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠯᠤᠤ)᠂ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ (ᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠤᠭᠯᠦ᠋ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠯᠤᠭᠯᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠦᠷᠡᠩ (ᠬᠦᠷᠢᠨ)᠂ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ (ᠨᠠᠳᠠᠰᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠴᠠ)᠂ᠪᠢᠯᠧᠲ (ᠪᠧᠯᠧᠲ)᠂ᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠷ (ᠠᠮᠠᠨᠴᠠᠷ)᠂ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠳᠠᠯᠪᠠ )᠂ᠢᠬᠢᠷ (ᠶᠠᠬᠢᠷ)᠂ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ  (ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ~᠂ ᠱᠠᠪᠳᠠᠭ)᠂ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠬᠦ)᠂ᠤᠭᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠤᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ (ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠠᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠡᠮ (ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠡᠮ)᠂ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲ᠋ᠷ (ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲ᠋ᠷ)᠂ᠪᠠᠵᠠᠮᠠᠭ (ᠪᠠᠵᠢᠮᠠᠭ)᠂ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ (ᠪᠣᠯᠴᠤᠯᠬᠢᠬᠦ)᠂ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠮᠠᠨ ᠤ (ᠮᠠᠨᠠᠢ)᠂ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ (ᠯᠠᠪᠷᠠᠩ)᠂ᠤᠯᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠤᠯᠠᠪᠠᠯᠵᠤᠷ)᠂ᠪᠢᠯᠲᠠ (~ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠲᠤ)᠂ᠬᠠᠨᠵᠠ (ᠬᠠᠩᠵᠠ)᠂ᠬᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ (ᠬᠤᠤᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠠᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ (ᠭᠠᠪᠢᠭᠦᠢ)᠂ᠤᠮᠵᠠᠳ (ᠤᠩᠰᠠᠳ)᠂ᠬᠢᠨᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠬᠢᠨᠡᠴᠢ)᠂ᠬᠥᠯᠳᠦ᠋ᠢᠬᠦ (ᠬᠥᠯᠲᠡᠢᠬᠦ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠤ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ)᠂ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠦᠯᠵᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠭᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠤᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠪᠢᠯᠴᠠᠷᠬᠠᠢ (ᠪᠢᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ)᠂ᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠰᠢ (ᠤᠷᠲᠤᠰᠢ)᠂ᠪᠢᠯᠲᠠᠯᠬᠤ (ᠪᠢᠯᠲᠤᠯᠬᠤ)᠂ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠬᠣᠪᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠬᠣᠪᠰᠤᠷᠠᠴᠢ)᠂ᠭᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠭᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠰᠦᠯᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠣᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ (~ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠨᠤᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ (ᠨᠤᠤᠷᠮ᠎ᠠ)᠂ᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠪᠠᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠪᠠᠪᠠᠨᠠᠭᠠᠷ)᠂ᠪᠠᠷᠠᠯᠬᠠᠯᠲᠠ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠨᠥᠭᠡᠯᠬᠦ (ᠨᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠨ (ᠬᠠᠬᠤᠨ)᠂ᠭᠤᠨᠵᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠭᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷᠢ (ᠭᠤᠲᠠᠷᠢ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠴᠥᠬᠦᠭᠡ (ᠰᠥᠬᠦᠭᠡ)᠂ᠰᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ  (ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ) ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠣᠯᠢᠢᠬᠤ (ᠭᠤᠯᠢᠬᠤ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠤᠯ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ)᠂ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠠᠭᠠᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠴᠢ (ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠴᠢ)᠂ᠭᠤᠷᠳᠤᠬᠤ (ᠭᠣᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠲᠠᠢ (ᠰᠠᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠠᠢ)᠂ᠬᠡᠶᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠶᠦᠭᠦᠯᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠭᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠠ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠭᠤᠯᠠ)᠂ᠴᠡᠭᠦᠯᠢᠰᠳᠡᠬᠦ (ᠴᠡᠦᠯᠢᠰᠳᠡᠬᠦ)᠂ ᠬᠡᠶᠡᠭᠦᠦ (ᠬᠢᠶᠤᠤ)᠂ᠳᠣᠮᠪᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠣᠩᠪᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠦᠳᠡᠩ (ᠴᠦᠳᠡᠩᠵᠡ)᠂ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ (ᠣᠪᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠤ)᠂ᠪᠡᠷᠢ (~ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠷ )᠂ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ (ᠨᠢᠪᠲᠠᠭ)᠂ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ (ᠠᠷᠠᠲᠤ)᠂ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ (ᠬᠥᠮᠡᠢ)᠂ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ (ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ~᠂ ᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠤᠷ)᠂ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠮᠢᠨᠴᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠷ᠎ᠠ (ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ )᠂ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠨ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ)᠂ᠠᠵᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠠᠵᠢᠷᠬᠤ)᠂ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠦ (ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠠ (ᠳᠡᠮᠡᠢᠯᠡ)᠂ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ (ᠴᠠᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠲᠦᠨᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠲᠦᠨᠲᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ (ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢᠨ)᠂ᠲᠦᠮᠫᠡᠨ (ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ~᠂ ᠲᠦᠩᠹᠦᠩ᠂ ᠲᠦᠩᠫᠦᠩ)᠂ᠬᠥᠨᠲᠦᠷᠬᠦ (ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠬᠦ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠨ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠷᠠᠭᠤᠨ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠭᠥᠯᠲᠦᠩ (ᠭᠥᠯᠲᠡᠩ)᠂ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ (ᠰᠡᠳᠡᠯᠲᠡ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠭ (~ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠵᠢᠭ )᠂ᠴᠠᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠷ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠠᠨᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠩ ᠠ (ᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠪᠤᠩᠨᠠ᠂ ᠪᠤᠩᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢᠲᠡᠨ (ᠰᠡᠭᠡᠷᠭᠦᠢᠲᠡᠨ)᠂ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ ᠰᠯᠠᠸ (ᠰᠯᠠᠹ)᠂ᠵᠦᠷᠦᠷ᠎ᠡ (~ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠠᠷ᠎ᠠ)᠂ᠨᠢᠳᠤᠴᠢᠶ᠎ᠠ (ᠨᠢᠳᠤᠴᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠴᠢᠶ᠎ᠠ)᠂ᠶᠠᠮᠪᠢᠭᠠᠷ (ᠶᠠᠩᠪᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠮᠪᠢᠢᠬᠤ (ᠶᠠᠩᠪᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠮᠪᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠶᠠᠩᠪᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠯᠴᠤᠷᠠᠤ (ᠬᠣᠯᠴᠤᠷᠤᠤ)᠂ᠬᠤᠯᠴᠤᠷᠠᠤᠳᠤᠬᠤ (ᠬᠣᠯᠴᠤᠷᠤᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠭᠥᠯᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ (ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ)᠂ᠰᠤᠨᠠᠭᠠᠷ (ᠰᠤᠨᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ (ᠵᠠᠯᠭᠠᠰᠤ)᠂ᠲᠡᠰᠭᠢ (ᠳᠡᠰᠭᠢᠨ᠎ᠡ)᠂ᠪᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠲᠦ (ᠪᠡᠷᠰᠡᠦᠲᠦ)᠂ᠰᠤᠨᠠᠢᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠰᠤᠨᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠢᠰᠤᠷᠬᠠᠤ (ᠨᠢᠰᠤᠷᠬᠤᠤ)᠂ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ (ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠳᠢᠰᠤᠩ)᠂ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠯᠲᠥᠭᠡᠷ (ᠬᠥᠯᠲᠡᠭᠡᠷ)᠂ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠰᠠᠪᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠡᠯᠢᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠰᠡᠯᠡᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠶᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠷ (ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠮᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠢ (ᠮᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠢ)᠂ᠬᠡᠶᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠦᠭᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠭᠥᠷᠯᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠭᠥᠷᠯᠡᠴᠢ)᠂ᠱᠠᠪᠠᠢ (ᠱᠠᠸᠠᠢ)᠂ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠠᠬᠦ (ᠲᠦᠩᠱ᠌ᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠭᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠢᠬᠤ (ᠢᠯᠴᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠤᠢᠬᠤ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ (ᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠪᠣᠯᠤᠳ (ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠩᠭᠤᠢ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠩᠭᠤᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭ (ᠢᠯᠴᠠᠭ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠤᠭ)᠂ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ (ᠠᠨᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷ (ᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠠᠷ)᠂ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ (ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠴᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠬᠤᠢᠮᠠᠯ  (toxoyimal᠂  ᠲᠤᠬᠠᠢᠮᠠᠯ)᠂ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ (ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ (ᠪᠦᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ)᠂ᠶᠤᠭᠤᠬᠤ (ᠢᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠭᠤᠬᠤ)᠂ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ (ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ)᠂ᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ (ᠲᠠᠨᠠᠢᠬᠢ)᠂ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ (ᠵᠢᠶᠠᠵᠠ)᠂ᠪᠠᠢᠪᠠᠩᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠢᠹᠠᠨᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠹᠠᠩᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠦᠷᠡᠯᠡᠴᠢ)᠂ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ (ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ (ᠲᠦᠪᠦᠷᠭᠡᠨ)᠂ᠪᠠᠷᠢᠮ (ᠪᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ)᠂ᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭ (ᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠭ)᠂ᠤᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ (~ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠪᠤᠤᠲᠠᠢ)᠂ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠤᠤ (ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠤ)᠂ᠴᠣᠮᠪᠤᠩ (ᠴᠣᠮᠪᠤᠨ)᠂ᠪᠡᠶᠡᠷᠬᠡᠦ (ᠪᠡᠶᠡᠷᠬᠦᠦ)᠂ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ (ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠷ)᠂ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠰᠤ (~ ᠬᠣᠭ᠂ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠠᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠤ (ᠪᠤᠳᠤᠷᠤᠤ)᠂ᠬᠠᠨᠵᠠᠴᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠩᠵᠠᠴᠢᠬᠤ)᠂ᠭᠣᠨᠵᠤᠭᠤᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠭᠣᠨᠵᠢᠭᠠᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠮᠢᠨᠴᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠢᠪᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠢᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠣᠪᠬᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠮᠣᠷᠢ~᠂ ᠴᠣᠪᠬᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠴᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠳᠠᠮᠪᠠᠯᠠ (ᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠠ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠢ  (~ ᠪᠤᠤᠳᠠᠢ᠂  ᠡᠳᠡᠢ)᠂ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (~ ᠵᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠤᠷ)᠂ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠮᠢᠨᠴᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠬᠥᠯᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠬᠥᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠢ (ᠰᠡᠬᠡᠲᠡᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠮᠠᠭᠠᠢ (ᠰᠢᠭᠤᠳᠮᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠱᠤᠩᠭᠤᠭᠠᠴᠢ (ᠱᠤᠩᠭᠠᠴᠢ)᠂ᠪᠠᠷᠠᠯᠬᠠᠭᠴᠢ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ (ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ)᠂ᠮᠧᠷᠢᠨᠤᠰ (ᠮᠧᠷᠨᠤᠰ)᠂ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠨᠢᠬᠠᠨ (~ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠬᠠᠨ)᠂ᠴᠡᠢᠬᠦ (ᠨᠢᠳᠦ~᠂ ᠴᠢᠢᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠡᠯᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠠᠪᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠪᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠶᠤᠭᠤᠮᠠᠯ (ᠢᠭᠤᠮᠠᠯ᠂  ᠤᠭᠤᠮᠠᠯ)᠂ᠵᠤᠯᠪᠤᠩ  (~ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠪᠠᠩ)᠂ᠲᠡᠩᠵᠢᠬᠦ (ᠲᠡᠨᠵᠢᠬᠦ)᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠭᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ (ᠭᠡᠰᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠲᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ (ᠲᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ)᠂ᠲᠦᠨᠳᠦᠭᠡᠷ (ᠲᠦᠨᠲᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ (ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠭᠡ)᠂ᠬᠥᠪᠦᠩᠯᠢᠭ (ᠬᠥᠪᠦᠯᠢᠭ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠬᠤ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠥᠷᠬᠡ (ᠨᠣᠭᠲᠤ~᠂ ᠴᠥᠷᠬᠦ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠳᠤᠩᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠳᠡᠷᠡ  ᠬᠦ(ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠣᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ (ᠴᠣᠭᠤᠷᠤᠩᠬᠠᠢ)᠂ᠬᠠᠨᠵᠠᠷᠬᠠᠢ (ᠬᠠᠩᠵᠠᠷᠬᠠᠢ)᠂ ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠯ (ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ~᠂  ᠬᠠᠬᠤᠤᠯ)᠂ᠲᠠᠷᠮᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠷᠮᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠺᠠᠲ᠋ᠢᠶᠤᠱᠠ (ᠺᠠᠴᠤᠱᠠ)᠂ᠳᠤᠰᠢ ( ᠲᠤᠱ᠌ᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭ  (ᠵᠣᠳᠤᠭ~᠂  ᠱᠤᠳᠠᠭ)᠂ᠪᠤᠪᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ (ᠪᠤᠪᠠᠴᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠥᠪᠬᠡᠯᠦᠭᠦᠷ (ᠬᠥᠪᠬᠡᠯᠦᠷ)᠂ᠶᠠᠭᠵᠠᠭ (ᠶᠠᠭᠵᠢᠭ )᠂ᠶᠤᠭᠤᠭᠤᠷᠢ (ᠢᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠭᠤᠷᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠢᠯᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠢᠪᠤ (ᠳᠦᠢᠪᠢ)᠂ᠲᠣᠢᠪᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠢᠪᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠡᠭᠦᠯᠢᠰ (ᠴᠡᠦᠯᠢᠰ)᠂ᠪᠠᠷᠠᠯᠬᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ (ᠨᠡᠷᠡᠳᠦᠯ)᠂ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ (ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠵᠦᠯᠭᠦᠭᠦᠷ (ᠵᠦᠯᠭᠦᠦᠷ᠂ ᠵᠦᠯᠭᠦᠷ)᠂ᠶᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ (ᠶᠣᠰᠤᠭᠦᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠠᠨᠲᠠᠭ (ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠭ)᠂ᠤᠳᠪᠠᠯᠨ (ᠤᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ)᠂ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠦ (ᠪᠠᠰᠠᠬᠦ)᠂ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯᠭᠡ (ᠨᠡᠷᠡᠳᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠬᠦ (ᠨᠡᠷᠡᠳᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠷᠢᠨ (ᠪᠠᠷᠢᠮ )᠂ᠡᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ (ᠡᠰᠡᠷᠦᠨ᠂ ᠡᠰᠷᠦᠨ)᠂ᠡᠮᠬᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠦᠩᠬᠦᠯᠪᠦᠷᠢ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠤᠷᠢᠳ ᠠᠴᠠ (ᠤᠷᠢᠳᠠᠰᠠ)᠂ᠫᠠᠨᠰᠠ (ᠫᠠᠨᠵᠠ)᠂ᠫᠠᠨᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠨᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠬᠤ (ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠨᠵᠠᠯᠬᠤ (ᠬᠠᠩᠵᠠᠯᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠨᠵᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠩᠵᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠡᠷ (ᠳᠦᠩᠰᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠳᠣᠮᠪᠤ (ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ~᠂ ᠳᠣᠩᠪᠤ)᠂ᠴᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ (ᠴᠣᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠢ )᠂ᠢᠷᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠢᠷᠤᠸᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠷᠤᠲᠠᠢ ( ᠶᠦᠷᠥᠲᠠᠢ)᠂ᠳ᠋ᠠᠮᠠᠽᠢ (ᠳ᠋ᠠᠮᠠᠽᠠ)᠂ᠲᠠᠷᠮᠠᠭᠤᠯ (ᠲᠠᠷᠮᠠᠭᠤᠷ)᠂ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠢ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠢ)᠂ᠬᠠᠩᠭᠢ (ᠬᠢᠩᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠤᠴᠢᠶᠠᠰᠤ (ᠬᠤᠴᠢᠭᠠᠰᠤ)᠂ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠣᠩᠬᠤᠪᠠᠢ (ᠬᠤᠩᠬᠠᠪᠠᠢ)᠂ᠬᠣᠩᠬᠤᠷᠠᠢ (ᠬᠣᠩᠬᠠᠷᠠᠢ)᠂ᠴᠠᠢᠯᠠᠢᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠯᠡᠢᠬᠦ)᠂ᠴᠤᠷ᠎ᠠ (ᠴᠤᠷ)᠂ᠰᠡᠮᠡᠵᠡ (ᠰᠡᠮᠵᠢ)᠂ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠭᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠳᠣᠯᠭᠤᠮᠴᠤᠭ (ᠳᠣᠯᠤᠮᠴᠤᠭ)᠂ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ (ᠬᠠᠰᠢᠯ᠎ᠠ)᠂ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ (ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ)᠂ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ (ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ)᠂ᠳ᠋ᠠ (ᠳ᠋ᠧ)᠂ᠲᠠᠭᠠᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠯᠴᠢᠢᠬᠤ (ᠪᠤᠯᠴᠠᠢᠬᠤ)᠂ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠲᠡᠷᠭᠡ~᠂ ᠴᠥᠷᠬᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ (ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠰᠢᠭᠠᠨᠴᠠᠭ (ᠱᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠭ)᠂ᠲᠦᠩᠰᠢ ( ᠲᠦᠩᠱ᠌ᠢ)᠂ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ (ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠩ)᠂ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠴᠢ (ᠱᠤᠩᠪᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠡᠯᠪᠡᠭᠡ (ᠡᠯᠪᠡ)᠂ᠨᠠᠯᠠᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯ (ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠦᠯ)᠂ᠢᠨᠴᠢᠲᠤᠯ (ᠢᠨᠴᠢᠳᠳᠤᠯ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠬᠤ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠤᠤᠨᠢᠬᠤ (ᠳᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠷᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ (ᠳᠠᠷᠤᠴᠠᠪᠠᠷ)᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠯᠵᠢ(ᠨᠠᠢᠮᠠᠯᠵᠢ)᠂ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠠᠤᠰ (ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠤᠤᠰ)᠂ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠠᠤᠰᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠤᠤᠰᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳ᠋ᠢᠰᠨ (ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠽᠢ)᠂ᠪᠠᠰᠠ  ᠴᠦ (ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ)᠂ᠬᠡᠦᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠦ (ᠬᠡᠦᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠦᠦ)᠂ᠬᠠᠷᠠᠯᠠ (ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ)᠂ᠨᠢᠯᠣᠨ (ᠨᠢᠯᠦᠩ)᠂ᠡᠭᠡᠵᠡᠭ (ᠡᠭᠡᠵᠢᠭ)᠂ᠪᠠᠢᠪᠠᠩ (ᠪᠠᠢᠹᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠹᠠᠩ)᠂ᠬᠠᠪᠤᠬᠤ (ᠰᠢᠳᠦ~᠂ ᠬᠠᠪᠠᠬᠤ )᠂ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ (ᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠢ)᠂ᠫᠠᠢᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠢᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠮᠪᠤ (ᠬᠠᠩᠪᠤ)᠂ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ᠠᠨᠠᠭ (ᠠᠨᠤᠭ)᠂ᠬᠡᠭᠵᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠱᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ (ᠱᠤᠩᠪᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠪᠣᠮᠪᠤᠢᠬᠤ (ᠫᠣᠮᠪᠤᠢᠬᠤ)᠂ᠳᠥᠮᠨᠦᠬᠦ (ᠳᠥᠮᠦᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ (ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠠᠤ (ᠬᠣᠮᠬᠤᠷᠤᠤ)᠂ᠲᠣᠮᠤᠢ (ᠲᠣᠮᠢ)᠂ᠭᠦᠪᠡᠷᠡᠦᠲᠦᠬᠦ (ᠭᠦᠪᠦᠷᠦᠦᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ (ᠤᠭᠯᠤᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠣᠮᠪᠤᠭᠤᠷ (ᠫᠣᠮᠪᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠱᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ (ᠴᠣᠺᠠᠯᠢᠲ)᠂ᠪᠣᠮᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠫᠣᠮᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠡᠭᠵᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠱᠤᠮᠪᠠᠬᠤ (ᠱᠤᠩᠪᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠣᠮᠪᠣᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠫᠣᠮᠪᠤᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ (ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠩ)᠂ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠣᠢᠷᠸ᠎ᠠ (ᠴᠣᠢᠷ᠎ᠠ)᠂ᠪᠣᠮᠪᠤᠭᠤᠨᠠᠬᠤ (ᠫᠣᠮᠪᠤᠭᠤᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠱ᠌ᠢ (ᠡᠰᠢ )᠂ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠯᠬᠦᠢ)᠂ᠭᠢᠯᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠭᠢᠯᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠠᠷᠠᠴᠠᠬᠤ (ᠠᠷᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ)᠂ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠴᠤᠤᠷᠠᠢ)᠂ᠫᠠᠢᠰᠠ (ᠫᠠᠢᠵᠠ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠴᠢ)᠂ᠵᠢᠪᠦᠭᠦᠯ (ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠦᠯ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ (ᠠᠷᠠᠢᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠢᠬᠡᠵᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠳ᠋ᠦᠢᠰᠡ (ᠳᠦᠢᠵᠡ)᠂ᠴᠣᠢᠷᠤᠩ (ᠴᠣᠢᠷᠠᠩ)᠂ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ (ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ)᠂ᠭᠠᠷᠴᠠ (ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ)᠂ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ (ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ)᠂ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ (ᠲᠡᠩᠭᠡᠴᠡᠯ)᠂ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠮᠡᠨᠡᠩᠴᠢᠷ (ᠮᠠᠨᠠᠨᠴᠠᠷ)᠂ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠤᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠤᠯᠤᠩᠨᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠯᠤᠩᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠬᠦ (ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠤᠯᠤᠮ (tulum᠂ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ)᠂ᠬᠡᠷᠬᠡᠨᠡᠭ (ᠬᠡᠷᠬᠢᠨᠡᠭ)᠂ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ (ᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠡᠭᠡᠷᠡᠨᠴᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠡᠩᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ (ᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢ)᠂ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ (ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ)᠂ᠪᠠᠭᠰᠠ (ᠫᠠᠭᠰᠠ)᠂ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ (ᠰᠢᠷᠭᠤᠤᠯ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ (ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠮᠤᠭ)᠂ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ (ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ)᠂ᠵᠢᠪᠦᠭᠦᠯ (ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠦᠯ)᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ (ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ)᠂ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ (ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠷ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ  (ᠪᠠᠬᠠᠨ )᠂ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠴᠤᠤᠷᠠᠢᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠬᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠤ)᠂ᠮᠢᠨᠳᠦᠦᠷ (ᠮᠢᠨᠲᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠡ (ᠰᠢᠭᠦᠷᠦᠯᠲᠡ)᠂ ᠭᠠᠪᠠᠷ (ᠭᠠᠸᠠᠷ)᠂ᠡᠯᠡᠩ (~ ᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠡᠯᠦᠩ)᠂ᠢᠨᠧᠷᠼᠢ (ᠢᠨᠧᠷᠼ)᠂ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠯ (ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ (ᠰᠣᠶᠤᠯᠠᠩ)᠂ᠦᠩᠰᠡᠢᠬᠦ (ᠦᠩᠰᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠠᠭᠤᠴᠢ (ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ)᠂ᠣᠯᠪᠢ (ᠣᠯᠢᠪ)᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ (ᠤᠯᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠭᠠᠷᠳᠠᠰᠤ (ᠭᠠᠷᠤᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠴᠥᠭᠡᠪᠦᠷ (ᠴᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ )᠂ᠪᠢᠰᠢ  ᠤᠤ (ᠪᠢᠰᠢᠦ)᠂ᠬᠤᠮᠣᠯ (ᠬᠣᠮᠣᠣᠯ)᠂ᠡᠷᠴᠢᠢᠳᠬᠦ (ᠡᠷᠴᠡᠢᠳᠬᠦ)᠂ᠡᠶᠡᠷ (~ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠢᠷ)᠂ᠢᠰᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠦ~᠂ ᠢᠰᠡᠯᠬᠦ)᠂ᠶᠠᠨᠵᠤ  (~ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦ᠂  ᠵᠠᠨᠵᠤ)᠂ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠦ (ᠡᠭᠡᠳᠦᠦ)᠂ᠳᠠᠢᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠢᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭ (ᠡᠭᠡᠷᠮᠡᠭ)᠂ᠬᠠᠪᠬᠠᠠᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ (ᠬᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠡᠭᠡᠳᠦᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠷᠢᠴᠢᠬᠦ (ᠡᠷᠢᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠳᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠤᠳᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠴᠢ)᠂ᠰᠢᠯᠦᠬᠡᠢᠲᠦᠬᠦ (ᠱᠦᠯᠬᠦᠭᠡᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠸᠠᠨᠰᠠ (ᠸᠠᠨᠵᠠ)᠂ᠬᠥᠪᠥᠭᠦᠷ (ᠬᠥᠪᠪᠦᠭᠦᠷ) ᠃

(3) 89.99% — 80%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 200 (9.45%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠳᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠤ (ᠳᠠᠬᠢᠲᠤ)᠂ᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ (ᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢᠨ)᠂ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠨ (ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠨ)᠂ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ (ᠰᠦᠮᠡᠷ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠤ (ᠣᠷᠤᠩᠭᠠᠲᠤ)᠂ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ᠎ᠠ (ᠯᠠᠪᠲᠠᠢᠶ᠎ᠠ)᠂ᠢᠵᠢᠯᠢᠲᠦ  (~ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂  ᠢᠵᠢᠯᠲᠤ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠮᠡᠯ (ᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠯ)᠂ᠲᠦᠫᠢ (ᠲᠦᠢᠫᠦ᠋)᠂ᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ (ᠰᠡᠭᠡ)᠂ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ (ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ)᠂ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ )᠂ᠣᠪᠵᠢᠭ᠎ᠠ (ᠣᠪᠵᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤ (ᠬᠤᠩᠬ᠎ᠠ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠭᠵᠡᠭᠦᠨ (ᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠨ)᠂ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠯᠢᠷᠰᠤ (ᠠᠯᠢᠷᠠᠰᠤ)᠂ᠸᠠᠳᠠᠩᠯᠠᠬᠤ (ᠸᠠᠳᠠᠩᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠣᠭᠤᠳᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠦᠷᠢᠯ (ᠦᠷᠡᠯ) ᠂  ᠪᠢᠯᠡ  ᠤᠤ (ᠪᠢᠯᠢᠦ)᠂ᠡᠯᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ (ᠡᠯᠮᠢᠭᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠢᠬᠦ)᠂ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ (ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠠᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠡᠵᠡᠢ (ᠰᠢᠭᠡᠵᠢ)᠂ᠬᠥᠪᠥᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠬᠥᠪᠪᠦᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠲᠥᠷᠬᠦᠭᠦᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠲᠦᠭᠦᠰ (ᠲᠦᠦᠰ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭ (ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ)᠂ᠬᠥᠪᠦᠭᠴᠢ (ᠬᠥᠪᠪᠦᠭᠴᠢ)᠂ᠽᠧᠳᠷ᠎ᠠ (ᠽᠧᠳ᠋ᠷᠠ)᠂ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠬᠤ (ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠯᠦᠬᠡᠢ (~ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠱᠦᠯᠬᠦᠭᠡ)᠂ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ (ᠵᠣᠣᠰᠢᠶᠠᠩ)᠂ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ (ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ)᠂ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠪᠳᠡᠯᠬᠦ)᠂ᠪᠣᠭᠤᠴᠠᠬᠤ (ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠰᠤ (ᠪᠤᠭᠲᠤᠰ)᠂ᠬᠥᠪᠦᠮᠡᠯ (ᠬᠥᠪᠪᠦᠮᠡᠯ)᠂ᠦᠯᠢᠢᠲᠦᠬᠦ (ᠦᠯᠢᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠦᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠭᠰᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠳᠢᠷ (ᠪᠠᠳᠠᠷ)᠂ᠨᠢᠰᠤ (ᠨᠢᠬᠢᠰᠤ)᠂ᠵᠣᠮᠤᠭᠤᠯᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠣᠮᠭᠤᠯᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠳᠠᠷᠠᠤᠲᠤᠬᠤ (ᠠᠳᠠᠷᠤᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠲᠠᠩ (ᠳ᠋ᠠᠩ)᠂ ᠬᠤᠸᠠ (ᠤᠬᠤᠸᠠ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢ (ᠯᠣᠪᠰᠢ)᠂ᠭᠦᠪᠡᠷᠡᠦ (ᠭᠦᠪᠦᠷᠦᠦ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠨ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠨ)᠂ᠦᠬᠦᠰᠢᠬᠦ (ᠦᠭᠰᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠦᠭᠮᠡᠯ (ᠰᠦᠭᠮᠧᠯ)᠂ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠪᠤᠷᠲᠤᠬᠤ (ᠳᠤᠯᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠣᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠦᠯᠢᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠯᠢᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠵᠣᠮᠤᠭᠤᠯ (ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ~᠂ ᠵᠣᠮᠭᠤᠯ)᠂ᠮᠠᠢᠭ᠎ᠠ (ᠮᠠᠢᠭᠢ)᠂ᠡᠨᠡᠭᠦᠬᠡᠨ (ᠡᠨᠡᠦᠬᠡᠨ)᠂ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠰᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠢᠷᠡᠰᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠡᠭᠭᠦᠷᠰᠡᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠨᠠᠩᠵᠠ (ᠵᠢᠨᠠᠰᠠ)᠂ᠬᠠᠷᠠᠪᠤᠷ (ᠬᠠᠷᠠᠪᠢᠷ)᠂ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ (ᠣᠷᠤᠩᠭ᠎ᠠ)᠂ᠣᠪᠵᠢ  (~ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠣᠪᠵᠠ)᠂ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠨ (ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠭᠡᠨ)᠂ᠬᠣᠪᠤᠰᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠪᠰᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠯᠣᠪᠰᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ (ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠯᠣᠪᠰᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠷᠬᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠢᠷᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠢᠷᠤᠸᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠯᠢᠢᠰᠢᠬᠦ (ᠦᠯᠢᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠯᠣᠪᠰᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠠᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠨᠣᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ (ᠨᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠮᠡᠵᠡ (ᠰᠡᠮᠵᠡ)᠂ᠠᠳᠠᠷᠠᠤᠲᠠᠢ (ᠠᠳᠠᠷᠤᠤᠲᠠᠢ)᠂ᠠᠷᠠᠮᠠᠨ᠎ᠠ (ᠠᠷᠠᠮᠠᠨ)᠂ᠪᠢᠯᠴᠠᠤᠲᠤᠬᠤ (ᠪᠢᠯᠴᠤᠤᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠠᠳᠠᠷᠠᠤ (ᠠᠳᠠᠷᠤᠤ)᠂ᠥᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ (ᠡᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠤᠷᠢᠳ (ᠤᠷᠢᠳᠠ)᠂ᠬᠣᠪᠤᠰᠤ (ᠬᠣᠪᠰᠤ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠲᠣᠨᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠷᠠᠰᠤᠨ (ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ)᠂ᠨᠡᠮᠦᠩ (ᠨᠡᠮᠡᠩ)᠂ᠨᠡᠮᠦᠭ (ᠨᠡᠮᠡᠭ)᠂ᠢᠷᠤᠴᠢ (ᠢᠷᠤᠸᠠᠴᠢ)᠂ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ (~ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠨᠣᠪᠰᠢᠷᠬᠠᠭ (ᠯᠣᠪᠰᠢᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠪᠡᠮᠪᠠᠢᠬᠦ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠢᠬᠦ)᠂ᠪᠥᠬᠦᠭᠡᠭ (ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ)᠂ᠳᠤᠩᠭᠤᠷᠠᠭᠤ (ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠤᠤ)᠂ᠪᠠᠰᠢᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠪᠠᠰᠢᠯᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠣᠮᠤᠭᠤᠯᠲᠤᠬᠤ (ᠵᠤᠮᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ)᠂ᠥᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ (ᠡᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ)᠂ᠪᠡᠮᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ (ᠫᠡᠮᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠤᠳᠠ (suda᠂ ᠰᠤᠳ᠋)᠂ᠲᠣᠭᠤᠨᠤᠯᠵᠢ (ᠲᠣᠨᠤᠯᠵᠢ)᠂ᠠᠷᠠᠭᠢ (ᠠᠷᠢᠭ)᠂ᠪᠡᠮᠪᠡᠭᠡᠷ (ᠫᠡᠮᠪᠡᠭᠡᠷ)᠂ᠬᠠᠩᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠤ ( ᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠥᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠳᠥᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠥᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠳᠥᠯᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠪᠴᠢ (ᠡᠷᠬᠢᠪᠴᠢ)᠂ᠪᠡᠮᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠦ (ᠫᠡᠮᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠢᠯᠴᠠᠤ (ᠪᠢᠯᠴᠤᠤ)᠂ᠱᠤᠴᠢ (ᠱᠤ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂  ᠱᠣᠣᠴᠢ )᠂ ᠪᠠᠰᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ (ᠪᠠᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠭᠤ ( ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠳᠠᠭᠤ)᠂ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠤᠵᠢᠭᠤᠷ)᠂ᠣᠭᠤᠴᠢ (ᠣᠣᠴᠢ)᠂ᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ (ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ)᠂ᠥᠳᠦᠭᠡᠯ (ᠡᠳᠦᠭᠡᠯ)᠂ᠯᠢᠮᠪᠦᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠯᠢᠩᠪᠦᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠷ ( ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠷ)᠂ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠡᠮᠦᠰ (ᠨᠡᠮᠡᠰ)᠂ᠴᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ (ᠴᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ)᠂ᠣᠪᠵᠢᠨ (ᠣᠪᠵᠠᠩ)᠂ᠯᠠᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠯᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠯᠢᠮᠪᠦᠴᠢ (ᠯᠢᠩᠪᠦᠴᠢ)᠂ᠫᠠᠢ (ᠪᠠᠢ )᠂ᠤᠷᠵᠢᠳᠤᠷ (ᠤᠷᠵᠢᠭᠳᠤᠷ)᠂ᠡᠯᠮᠡᠭ (ᠡᠯᠡᠮᠡᠭ᠂ ᠡᠯᠮᠢᠭ)᠂ᠸᠨ (~ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠯ)᠂ᠲᠠᠢᠰᠨ (ᠲᠠᠢᠵᠠ)᠂ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ (ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢ)᠂ᠤᠭᠴᠤᠷᠭ᠎ᠠ (ᠤᠭᠴᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠰᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ᠲᠥᠨᠳᠦ᠋ᠢᠯ (ᠳᠥᠨᠳᠦᠢᠯᠡ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭ (ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭ)᠂ᠢᠭᠴᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠢᠠᠠᠴᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠥᠯᠦᠭᠡᠨ (ᠳᠥᠯᠢᠶᠡᠨ)᠂ᠬᠠᠩᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ( ᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠨ (ᠬᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠬᠤᠨ)᠂ ᠬᠠᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ( ᠬᠠᠬᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠳᠠᠬᠢᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠢᠭᠴᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠢᠠᠠᠴᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠷᠭᠤ (~ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠭᠤ )᠂ᠬᠢᠮ᠎ᠠ (ᠴᠢᠩᠮᠠ)᠂ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ (ᠵᠠᠩᠭ᠎ᠠ )᠂ᠵᠦᠩᠰᠡ (ᠵᠦᠩᠵᠡ)᠂ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠭᠴᠤᠳᠬᠤ (ᠢᠠᠠᠴᠢᠳᠬᠤ)᠂ᠯᠢᠮᠪᠦᠳᠡᠬᠦ (ᠯᠢᠩᠪᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠠᠪᠴᠠ (ᠠᠪᠤᠴᠠ)᠂ᠢᠭᠴᠤᠳᠭᠠᠬᠤ (ᠢᠠᠠᠴᠢᠳᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ (ᠵᠡᠪᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ (ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ)᠂ᠣᠷᠬᠢᠷᠠᠤ (ᠣᠷᠬᠢᠷᠤ)᠂ᠨᠡᠮᠦᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠳᠦᠬᠦ (ᠡᠳᠦᠬᠦ)᠂ᠨᠤᠯᠮᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠨᠢᠯᠪᠤᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠢ (ᠢᠷᠠᠯᠵᠢ)᠂ᠬᠡᠵᠢᠮᠯᠡᠬᠦ (ᠬᠢᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ (ᠵᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠪᠤᠷ (ᠳᠤᠯᠤᠪᠤᠷ)᠂ᠦᠯᠢᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠦᠯᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠤᠯᠮᠤᠴᠢᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠪᠤᠴᠢᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ (ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ)᠂ᠳᠠᠭᠠᠬᠢ (ᠦᠰᠦᠨ ᠦ~᠂ ᠲᠠᠬᠢ)᠂ᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠵᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠲᠤᠬᠤ (ᠢᠷᠠᠯᠵᠢᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠯᠢᠮᠨᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠯᠢᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠲᠣᠭᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ (ᠲᠣᠨᠤᠯᠵᠢᠨ)᠂ᠰᠤᠭᠤ (~ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠤ)᠂ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ (ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭ)᠂ᠨᠤᠯᠮᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠪᠤᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠦᠨ (ᠵᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠵᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠡᠮᠦᠭᠦᠨ (ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠨ)᠂ᠭᠤᠣᠲᠣᠣ (ᠭᠣᠣᠲ᠋ᠧᠦ)᠂ᠰᠢᠷᠠᠪᠤᠷ (ᠰᠢᠷᠠᠪᠢᠷ)᠂ᠣᠪᠤᠭ (ᠣᠮᠤᠭ)᠂ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠢ (ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢ)᠂ᠦᠯᠢᠢ (ᠦᠯᠢ)᠂ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ (ᠵᠢᠶᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠽᠢ)᠂ᠫᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ (ᠫᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ)᠂ᠫᠡᠯᠴᠡᠢᠬᠦ (ᠫᠡᠯᠴᠢᠢᠬᠦ)᠂ᠵᠢᠮᠨᠡᠬᠦ (ᠵᠢᠮᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠣᠭᠴᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠡᠷᠢᠨ (ᠡᠷᠡᠨ)᠂ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠱᠤᠸᠠᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ (ᠦᠨᠡᠷ᠂ ᠦᠨᠡᠷᠡᠨ)᠂ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ (ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠸᠴᠢᠷ (ᠤᠴᠢᠷ)᠂ᠵᠢᠶᠠᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ) ᠃

2. ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ (79.99% — 60%) ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 254 ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 12% ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄

(1) 79.99% — 70%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 138 (6.52%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠪᠣᠯᠪᠠ  ᠤᠤ (ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ)᠂ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ (ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭ)᠂ᠨᠦᠢᠯ (ᠯᠦᠢᠯ)᠂ᠯᠠᠰᠠ (ᠯᠠᠵᠠ)᠂ᠪᠤᠲᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠬᠦ (ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠷᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ (ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠯ)᠂ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ (ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ)᠂ᠬᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ)᠂ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ (ᠤᠯᠠᠪᠠᠷ)᠂ᠨᠤᠯᠮᠤᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠪᠤᠬᠤ)᠂ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ (ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ)᠂ᠫᠠᠳᠠᠩ (ᠫᠠᠳᠠᠨ)᠂ᠨᠤᠯᠮᠤᠭᠤᠷ (ᠨᠢᠯᠪᠤᠭᠤᠷ)᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠬᠤ(ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠤ)᠂ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠷ (ᠥᠰᠢᠶᠡᠮᠦᠷᠢ)᠂ᠳᠤᠮᠳᠢ (ᠳᠣᠨᠳᠢ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠯᠢᠮᠪᠤ (ᠯᠢᠩᠪᠤ)᠂ᠳᠠᠩᠴᠤ (ᠳᠠᠩᠴᠢ)᠂ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭᠲᠤᠬᠤ (ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠲᠠᠢᠫ (ᠺᠠᠰᠧᠲ)᠂ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ (ᠬᠠᠨᠠᠰᠠ)᠂ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠡᠢᠰᠢ (ᠪᠤᠰᠤᠳᠠᠰᠢ)᠂ᠴᠢᠨᠵᠠᠯᠳᠠᠬᠤ (ᠴᠢᠨᠵᠢᠯᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠭ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠷᠬᠠᠭ)᠂ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠥᠵᠢᠩ (ᠳᠥᠵᠢᠨ)᠂ᠲᠡᠢᠰᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠲᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ (ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠩ)᠂ᠪᠠᠭᠤᠷ (~ ᠵᠢᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷ)᠂ᠬᠠᠩᠬᠠᠢ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ )᠂ᠨᠡᠢᠴᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦᠷᠢ)᠂ᠢᠭᠴᠤ ( ᠢᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠢᠭᠴᠢ)᠂ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠤᠯ (ᠪᠤᠲᠤᠷᠤᠯ)᠂ᠴᠤᠯ (ᠴᠤᠯᠤ )᠂ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭᠲᠤ (ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠲᠤ)᠂ᠣᠭᠤᠲᠤᠨ᠎ᠠ (ᠣᠭᠤᠲᠤᠨᠠᠢ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠲᠡᠢᠰᠢ  (ᠡᠢᠰᠢ~᠂  ᠲᠡᠰᠢ)᠂ᠲᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ (ᠲᠥᠴᠢᠨᠡᠨ)᠂ᠴᠢᠨᠵᠠᠯ (~ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠵᠢᠯ)᠂ᠼᠧᠯᠰ (ᠼᠧᠯᠰᠢ)᠂ᠡᠢᠰᠢ (ᠡᠰᠢ)᠂ᠪᠢᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ (ᠪᠧᠸᠳᠦᠷᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠢᠳᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠢᠳᠦᠷᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠡᠷᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ)᠂ᠬᠤᠣᠷᠲᠠᠨ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠨ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠬᠠᠢ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠮᠠᠢᠭ᠎ᠠ (ᠮᠠᠢᠭ)᠂ᠲᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ (ᠲᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠨᠡᠢᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ (ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠᠰᠢᠬᠤ (ᠬᠤᠤᠵᠠᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ (ᠣᠮᠪᠤᠯ)᠂ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠴᠢ (ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ)᠂ᠥᠮᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠵᠢᠮ (ᠬᠢᠵᠢᠮ)᠂ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠢ (ᠥᠰᠢᠶᠡᠮᠦᠷᠢᠲᠡᠢ)᠂ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ  (ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ )᠂ ᠠᠵᠢᠲᠠᠢ (ᠠᠵᠤᠲᠠᠢ)᠂ᠴᠦᠳᠡᠩ (ᠴᠦᠢᠳᠡᠩ᠂ ᠴᠦᠳᠡᠨᠵᠡ)᠂ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠦ (ᠡᠷᠭᠦᠦ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠠᠢ)᠂ᠠᠰᠢ ( ᠠᠱ᠌ᠢ)᠂ᠢᠯᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ (ᠢᠯᠡᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠶᠠᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠶᠠᠩᠵᠤᠤᠷ)᠂ᠠᠪᠢᠽᠢ (~ ᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠢᠰᠢ)᠂ᠨᠢᠯᠢᠭ (~ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠯᠤᠭ)᠂ᠭᠦᠯᠦᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠭᠤᠯᠤᠤᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠦᠩᠭᠢᠷ (ᠬᠦᠡᠭᠭᠦᠷ)᠂ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠦᠯᠦᠦᠰᠡ (ᠭᠤᠯᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠨᠡᠬᠦ (ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠢᠯᠢᠭᠦᠷ (ᠢᠯᠡᠦᠷ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠢᠬᠤ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠢᠬᠤ)᠂ᠵᠢᠫ (~ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠫᠦ᠋)᠂ᠳᠠᠭᠲᠤᠷ (ᠳᠠᠭᠲᠠᠷ)᠂ᠲᠤᠤᠬᠠᠢ (ᠲᠠᠤᠬᠠᠢ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠲᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷ)᠂ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠬᠠᠨ)᠂ᠴᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ)᠂ᠶᠠᠩᠴᠢᠨ (ᠶᠣᠣᠴᠢᠨ)᠂ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠲᠤ (ᠴᠠᠲᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠬᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠬᠦᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ (ᠱᠤᠸᠠᠵᠠ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ (ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ)᠂ᠴᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠷ (ᠵᠤᠯᠴᠢᠭᠠᠷ)᠂ᠣᠩᠬᠤᠯᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠣᠩᠬᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠰᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠯᠴᠠᠩ (ᠵᠤᠯᠴᠢᠩ)᠂ᠮᠢᠨᠳᠦᠦᠷ (ᠮᠢᠨᠲᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ (ᠱᠠᠭᠢᠮᠤᠨᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠢᠭ (ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢᠯᠠᠭ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ (ᠴᠠᠳᠤᠬᠢ)᠂ᠴᠤᠯᠴᠠᠯᠵᠠᠬᠤ (ᠵᠤᠯᠴᠢᠯᠵᠠᠬᠤ)᠂ᠴᠤᠯᠴᠠᠢᠬᠤ (ᠵᠤᠯᠴᠢᠢᠬᠤ)᠂ᠡᠢᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠨᠤᠤᠬᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠯᠤᠤᠬᠠᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠠᠯᠠᠱᠠ (ᠠᠯᠠᠭᠱᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ)᠂ᠶᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ (ᠶᠠᠯᠢᠭᠦᠢ)᠂ᠲᠠᠨᠢᠷ (ᠲᠠᠨᠤᠷ)᠂ᠠᠳᠠᠭᠠᠷ (ᠠᠳᠠᠷ)᠂ᠫᠤᠤ (ᠪᠤᠤ)᠂ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠯ (ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ)᠂ᠡᠢᠰᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ (ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ)᠂ᠣᠩᠬᠤᠯᠢᠳᠬᠤ (ᠤᠩᠬᠤᠯᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ (ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ)᠂ᠦᠬᠡᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠥᠬᠦᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠦᠬᠡᠢᠯᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠭᠦᠢᠯᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠢ (ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ (ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ)᠂ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ (ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ (ᠴᠠᠰᠢᠬᠢ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ (ᠴᠠᠰᠢᠳᠠ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ (ᠬᠥᠮᠦᠨᠯᠢᠭ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠦᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠳ᠋ᠦᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠨ (ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠦᠬᠡᠢ (ᠦᠬᠦᠢ)᠂ᠢᠯᠢᠮ (ᠢᠯᠦᠮ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠯᠠᠬᠤ) ᠃

(2) 69.99% — 60%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 116 (5.48%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠪᠠᠭᠪᠠᠭᠠᠢ ( ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢᠬᠡᠨ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠬᠡᠨ)᠂ᠮᠥᠷᠦᠯᠡᠬᠦ (ᠮᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ (ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ)᠂ᠳᠠᠭᠶᠢᠭ ( ᠲᠠᠶᠢ᠍ᠭ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ (ᠣᠯᠢᠭᠤ~᠂ ᠰᠣᠯᠢᠤ)᠂ᠡᠨᠡ ᠬᠦ (ᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠳᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤᠳᠬᠤ)᠂ᠥᠮᠦᠭᠦᠷ (ᠥᠮᠦᠭᠡᠷ)᠂ᠬᠤᠤᠰᠠ (ᠬᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠬᠦ (ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠬᠦ)᠂ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ (ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ᠂  ᠪᠠᠬᠠᠯᠤᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠦᠭᠳᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠦᠳᠡᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠰᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠮᠠᠬᠠᠢ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠮᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ (ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦ᠋ᠢᠷᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ (ᠨᠠᠰᠢᠳᠠ)᠂ᠦᠬᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠥᠬᠦᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠᠢ (ᠨᠠᠰᠢᠲᠠᠢ)᠂ᠡᠷᠯᠢᠰᠡ (ᠡᠷᠯᠢᠵᠡ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠯᠲᠠ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ (ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)᠂ᠣᠭᠴᠤ (ᠤᠭᠴᠠ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠫᠤᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠦ (ᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠵᠦᠮᠡ (~ ᠣᠯᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠦᠮ᠎ᠡ)᠂ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠱᠠᠭᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ (ᠨᠠᠩᠵᠢᠳ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠬᠤ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠬᠤ)᠂ ᠭᠦᠢᠪᠦᠷ  (ᠬᠥᠶᠥᠪᠥᠷ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠨ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤᠨ)᠂ᠠᠰᠪᠤᠷ (ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ (ᠬᠦᠶᠦᠭᠡᠨ)᠂ᠬᠡᠲᠡᠷᠭᠦ (ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ (ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ)᠂ᠫᠤᠤᠳᠠᠭᠴᠢ (ᠪᠤᠤᠳᠠᠭᠴᠢ)᠂ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠣᠷ (ᠬᠣᠣᠷ᠎ᠠ)᠂ᠨᠦᠢᠯ (ᠯᠤᠤᠯᠢ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢ)᠂ᠠᠰᠢᠬᠦᠢ ( ᠠᠱ᠌ᠢᠭᠦᠢ)᠂ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ (ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ)᠂ᠣᠨᠤᠴᠠ (ᠣᠨᠤᠴᠢ)᠂ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢᠪᠲᠦᠷ (ᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠦᠢᠪᠲᠦᠷ)᠂ᠴᠦᠳᠡᠩ (ᠴᠦᠢᠳᠧᠩ)᠂ᠮᠥᠷᠦ (ᠮᠥᠷᠢ)᠂ᠮᠠᠨᠤ (ᠮᠠᠨᠤᠬᠤ)᠂ᠨᠤᠤᠬ᠎ᠠ (ᠯᠤᠤᠬ᠎ᠠ)᠂ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠬᠦ (ᠢᠵᠢᠯᠲᠦᠬᠦ)᠂ᠣᠨᠤᠴᠠᠲᠠᠢ (ᠣᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ)᠂ᠬᠤᠤᠭᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠬᠤ)᠂ᠨᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ (ᠨᠤᠷᠱᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ)᠂ᠭᠦᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ (ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ)᠂ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠬᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠲᠤᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠶᠠᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠭᠦᠢᠰᠬᠦ (ᠭᠦᠶᠦᠰᠬᠦ)᠂ᠭᠤᠸᠠᠨᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠨᠴᠢᠯ (ᠠᠨᠵᠧᠯ)᠂ᠱᠠᠨᠰᠠᠴᠢ (ᠱᠠᠨᠵᠠᠴᠢ)᠂ᠳᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ (ᠲᠤᠱᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ)᠂ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠬᠠᠢ (ᠮᠠᠨᠤᠤᠬᠠᠢ)᠂ᠦᠷᠢᠯ (ᠷᠢᠯᠦ)᠂ᠭᠤᠸᠠᠨᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠾᠤᠩ (ᠠᠬᠤᠩ)᠂ᠴᠡᠢᠳᠡᠮᠨᠡᠬᠦ (ᠴᠢᠢᠳᠡᠮᠨᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠢᠳᠡᠮᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ (ᠴᠠᠰᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ (ᠱᠦᠭᠦᠯᠲᠡ)᠂ᠭᠦᠢᠳᠬᠦ (ᠭᠦᠶᠦᠳᠬᠦ)᠂ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠱᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ (ᠴᠣᠺᠤᠯᠠᠳ᠋)᠂ᠭᠦᠢᠨ (ᠬᠥᠶᠥᠨ)᠂ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ (ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ)᠂ᠱᠠᠨᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠱᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠬᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ)᠂ᠬᠤᠤᠬᠢᠨᠠᠬᠤ (ᠬᠠᠤᠭᠢᠨᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ (ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ)᠂ᠰᠦᠯᠲ᠋ᠠᠨ (ᠰᠤᠯᠳᠠᠨ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠮᠡᠭ (ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ~᠂ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠭᠦᠷ  (~ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠱᠦᠭᠦᠭᠦᠷ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠵᠤᠷᠬᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠨᠣᠭᠤᠪᠤᠷ (ᠨᠣᠭᠤᠪᠢᠷ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠪᠢᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠬᠦ)᠂ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠲᠦ (ᠨᠢᠭᠡᠴᠡᠲᠦ)᠂ᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ (ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠦᠦᠯ)᠂ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯ (ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ)᠂ᠳᠠᠯᠪᠢ (dalbi᠂ ᠳᠠᠯᠪᠠ )᠂ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠯ (ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ)᠂ᠳᠠᠯᠪᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠮᠡᠯ (ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠯ)᠂ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ (ᠬᠦᠬᠦᠷ)᠂ᠥᠮᠦᠭᠦᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠥᠮᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ (ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ)᠂ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ (ᠨᠠᠰᠢ)᠂ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠦᠷᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠢᠷᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠢᠷᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠡᠭᠡᠨᠢᠬᠦ (ᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠣᠯᠤᠩᠨᠠᠬᠤ (ᠣᠯᠤᠮᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠵᠢᠯᠢ (ᠢᠵᠢᠯ)᠂ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠠᠯᠪᠢᠷᠬᠠᠢ (ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ) ᠃

3. ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ (59.99% — 40%) ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 106 ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 5.01% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄

(1) 59.99% — 50%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ  ᠨᠡᠢᠲᠡ 87 (4.11%) ᠪᠤᠢ᠄  ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ (ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ)᠂ᠥᠮᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠦ (ᠥᠮᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ)᠂ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠭ (ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠭ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠤᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ (ᠨᠣᠯᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠴᠢ (ᠰᠠᠷᠬᠠᠴᠢ)᠂ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ (ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ)᠂ᠭᠤᠸᠠᠨᠰᠠ (ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠠ)᠂ᠣᠭᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠠ (ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠰᠢᠬᠢᠷᠠᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠨ (ᠮᠠᠭᠤᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ)᠂ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠣᠭᠴᠤᠷᠬᠤ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠰᠢ (ᠳᠤᠤᠱ)᠂ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ (ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ)᠂ᠱᠠᠨᠰᠠ (ᠱᠠᠨᠵᠠ)᠂ᠣᠯᠤᠩ (ᠣᠯᠤᠮ)᠂ᠬᠣᠣᠷᠰᠢᠬᠤ (ᠬᠣᠣᠷᠠᠰᠢᠬᠤ)᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ  (ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ)᠂ᠣᠭᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠨᠰᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠩᠵᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠦ (ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠦ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ (ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠯᠡ ᠶᠣᠰᠤ (ᠢᠯᠡᠶᠣᠰᠤ)᠂ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠨᠣᠣᠯᠤᠭᠤᠷ (ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠱᠦᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠢᠳᠡᠬᠦ (ᠱᠦᠷᠭᠡᠢᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠤᠰᠢᠬᠤ (ᠲᠤᠱᠠᠬᠤ)᠂ᠠᠢᠯᠴᠢᠷ (ᠠᠢᠯᠠᠨᠴᠢᠷ)᠂ᠪᠤᠤᠰᠠ (ᠪᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠪᠠᠨᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ (ᠰᠡᠷᠢᠬᠦ)᠂ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠯ (ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ)᠂ᠰᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠳᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠠ (ᠳᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ)᠂ᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠪᠠᠯᠢᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠬᠦ (ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠬᠦ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠣᠭᠴᠤᠷᠠᠯ (ᠤᠭᠴᠠᠷᠠᠯ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠢ  (~ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠱᠦᠷᠬᠡᠢ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ (ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠦ)᠂ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ (ᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭ)᠂ᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠷᠢᠶᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠨᠡᠭ (ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ)᠂ᠪᠠᠢᠮ (ᠪᠠᠢᠮ᠎ᠠ)᠂ᠵᠠ ᠤᠤᠬᠠᠢ (ᠵᠠᠬᠠᠢ)᠂ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷᠬᠢ (ᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷᠬᠢ)᠂ᠰᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢ (ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠢ)᠂ᠤᠷᠳᠤ (~ ᠵᠦᠭ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ)᠂ᠦᠬᠦᠭᠡᠨᠴᠡᠳᠡᠬᠦ (ᠦᠬᠡᠨᠴᠡᠳᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠰᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠰᠢ (ᠰᠡᠷᠢᠰᠢ)᠂ᠤᠯᠢᠭᠤ (ᠣᠯᠢᠤ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ)᠂ ᠤ ( ᠤᠤ᠌)᠂ᠤ (ᠤᠸ᠎ᠠ)᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ (ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠡᠢ (ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠡᠢ)᠂ᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ (ᠤᠭᠤ)᠂ᠱᠠᠩᠫᠠᠨᠢᠶᠧ (ᠱᠠᠮᠫᠠᠨ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯ)᠂ᠨᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠦ (ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠦ)᠂ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯᠲᠡ (ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯᠲᠡ)᠂ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ (ᠰᠠᠷᠠᠯ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠰᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠰᠦ)᠂ᠵᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ (ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ~᠂ ᠵᠤᠷᠬ᠎ᠠ)᠂ᠨᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤ (ᠪᠠᠲᠤᠶᠣᠰᠤ)᠂ᠪᠠᠨᠰᠠ (ᠪᠠᠩᠵᠠ)᠂ᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ (ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ)᠂ᠤᠷᠢᠯᠲᠠ (ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠯ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯ)᠂ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ (ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ)᠂ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠪᠲᠦᠷ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠪᠲᠦᠷ)᠂ ᠳᠣᠰᠢᠶ᠎ᠠ  (ᠳᠤᠱᠠ)᠂ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯ (ᠡᠭᠡᠨᠢᠭᠰᠢᠯ)᠂ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠬᠡᠨ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠬᠡᠨ)᠂ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠷᠬᠡᠬᠦ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠬᠦ)᠂ᠤᠷᠳᠤᠬᠢ (ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ~᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ)᠂ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠦᠦ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠳᠡᠭᠦᠦ)᠂ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ (ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠬᠦ)᠂ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠰᠦ (ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠰᠦ) ᠃

(2) 49.99% — 40%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ  ᠨᠡᠢᠲᠡ 19(0.9%) ᠪᠤᠢ᠄  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠴᠡᠬᠦ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ)᠂ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠬᠦ (ᠡᠭᠡᠨᠢᠭᠰᠢᠬᠦ)᠂ᠦᠤᠷ (ᠦᠷ)᠂ᠪᠦᠪᠡᠢ (ᠪᠤᠤᠪᠠᠢ)᠂ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠦ (ᠬᠡᠳᠦᠢᠨᠡᠢ)᠂ᠰᠣᠶᠤᠮᠪᠤ (ᠰᠣᠶᠤᠩᠪᠤ)᠂ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ (ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ (ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ (ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭᠲᠦᠬᠦ (ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠲᠤᠬᠤ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ (ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭᠷᠡᠬᠦ (ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠷᠠᠬᠤ)᠂ᠦᠬᠦᠭᠡᠨᠴᠡ (ᠦᠬᠡᠨᠴᠡ)᠂ᠠᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ)᠂ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭ (~ ᠡᠳ᠋᠂ ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭ)᠂ᠨᠢᠯᠠᠭᠤᠨ (ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ)᠂ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤ (ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ)᠂ᠰᠠᠢᠰᠠ (ᠰᠠᠢᠵᠠ)᠂ᠰᠠᠢᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠰᠠᠢᠵᠠᠳᠠᠬᠤ) ᠃

4. ᠲᠡᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ (39.99% — 10%) ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡ 17 ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 0.8% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄

(1) 39.99% — 30%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 9 (0.43%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠠᠵᠢᠩ (ᠠᠵᠢᠨ)᠂ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ (ᠠᠶᠠᠭᠦᠢ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨ (ᠫᠠᠯᠠᠨ)᠂ᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ (ᠫᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠯᠠᠩᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠳᠡᠭᠦᠳᠡᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠦᠲᠡᠢ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨᠰᠢᠬᠤ (ᠫᠠᠯᠠᠨᠰᠢᠬᠤ)᠂ᠣᠷᠣᠣᠯᠠᠩ (~ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠠᠩ) ᠃

(2) 29.99% — 20%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 6 (0.28%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠹᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠬᠤ (ᠫᠠᠯᠠᠩᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠰᠤᠪᠢᠨ (ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ~᠂ ᠰᠤᠪᠢᠩ)᠂ᠲᠤᠤᠰᠠᠳᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠤᠵᠠᠳᠠᠬᠤ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ (ᠫᠠᠯᠠᠩᠲᠠᠢ)᠂ᠳᠤᠤᠰᠠ (ᠳᠤᠤᠵᠠ)᠂ᠹᠠᠯᠠᠨ (ᠫᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠫᠠᠯᠠᠩ) ᠃

(3) 19.99% — 10%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 2 (0.09%) ᠪᠤᠢ᠄ ᠠᠵᠠᠷᠭ᠎ᠠ (ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ)᠂ᠠᠭᠱᠠᠨ (ᠭᠱᠠᠨ) ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄

 

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠄

1. ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ 2117 ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1740 ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ 82.19% ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 658 ᠦᠭᠡ᠂ 99% — 90%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 882 ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 1540 ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 72.74% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 89.99% — 80%ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 200 ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ 1740 ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 82.19% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2. ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 2117 ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ 17 ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ 0.8% ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ  《ᠭᠱᠠᠨ》 ᠢ  《ᠠᠭᠱᠠᠨ》᠂ 《ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ》 (ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠤ)  ᠶᠢ 《ᠠᠵᠠᠷᠭ᠎ᠠ》᠂ 《ᠰᠤᠪᠢᠩ》 ᠢ 《ᠰᠤᠪᠢᠨ》᠂ 《ᠤᠷᠤᠯᠠᠩ》 ᠢ 《ᠣᠷᠣᠣᠯᠠᠩ》᠂ 《ᠲᠤᠤᠵᠠ》 ᠶᠢ 《ᠲᠤᠤᠰᠠ》᠂ 《ᠫᠠᠯᠠᠨ᠂  ᠫᠠᠯᠠᠩ》 ᠢ  《ᠹᠠᠯᠠᠨ》᠂ 《ᠠᠶᠠᠭᠦᠢ》 ᠶᠢ 《ᠠᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 2117 ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 360 ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ 17.01% ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

(ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ)

 

                      ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂  2017 ᠣᠨ ᠤ᠋ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 

 

ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ