ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠤᠲᠠᠰᠤ
ᠢᠮᠧᠯ
ᠬᠠᠶᠢᠭ
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

 

×
正在建设中
×
正在建设中