ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ

ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠠᠮᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ — ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴ... 【 ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ 】

ᠲᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌